Freja Skolen er en Rudolf Steiner skole, der tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Freja Skolen har et tæt samarbejde med eleverne og deres familier for dermed at have de bedste forudsætninger for at skabe et trygt og udviklende skoleliv. Skolelivet er det første skridt, eleven tager ud i det større fællesskab, samfundet, og derfor er et tæt skole-hjem samarbejde en kerneværdi for os.

Grundlaget for læringsteorien er udarbejdet af Rudolf Steiner, i forbindelse med den første Waldorfskole i Stuttgart i 1919. Læringsteorien er under stadig udvikling, da det er essentielt, at den forholder sig tranformativt ift. den tid, vi lever i.

Læringsteorien

Kompetencer er et middel, hvormed det enkelte menneske, kan udvikle sin tanke, følelse og vilje – og på denne måde begribe verden i al sin kompleksitet og foranderlighed.

Undervisningen er i høj grad kreativt skabende anlagt, da dette bevirker rammerne for at skabertrang og nysgerrighed udvikles, og giver lyst til at ville lære for livet.

Undervisningen er derfor tilrettelagt for at sikre en ligelig vægtning af de humanistiske, naturfaglige og praktisk/musiske fag.

Rudolf Steiners læringsteori hviler på et menneskesyn, der anerkende det enkelte menneskes iboende udviklingspotentiale, og derigennem skolens ansvar for at bibringe rammerne for anerkendelse og udfoldelse af dette. Ved at lære formelle kompetencer, hvor faglighed og kreativitet er tæt forbundet, bygges en bro til en dybere forståelse af sig selv og sin omverden, og giver dermed også grobund for en transformativ udvikling af formelle kompetencer, når dette kræves i en kompleks og foranderlig virkelighed.

Skolens virke

Undervisningen vil altid være baseret på frihed, da den afhænger af elevernes aktive deltagen i et nysgerrigt og anerkendende rum.

Undervisningens formål er, gennem erfaring, at kategorisere fænomener på en stadig mere kompleks måde, for derigennem at komme til en dybere forståelse af sig selv og det omgivende samfund, samt samspillet mellem disse.

Undervisningen skal i sit indhold sigte mod at udvikle og udfordre elevernes evner, færdigheder og motivation. I den sammenhæng er det også væsentligt at kunne hjælpe eleven med at identificere eventuelle læringsbarrierer, samt overkomme disse. Eleverne skal udvikle følelsesmæssige, intellektuelle og kropslige kompetencer. Disse kompetencer giver mulighed for selvstændig stillingtagen, lydhørhed, samarbejdsevne og vilje, empati og skabende arbejdsglæde.

Lærere og pædagoger indgår i et aktivt læringsfællesskab med eleverne, hvor de, alt efter modenhed og klassetrin, er med til at sætte deres præg på undervisningen, og også er med til at kunne sætte rammer og indhold for den.

Det talte ord, ofte i form af fortællinger, spiller en central rolle ift. at udvikle elevernes fantasi. Det er med til at skabe en bro, der forbinder det nære og det fjerne, det kendte og det ukendte, så eleven kan gribe det, og dermed gøre det til sit eget.

Metode

Eleverne fremstiller op til 5. klasse i høj grad deres egne lærebøger, ud fra en overordnet undervisningsplan, som løbende tilpasses den enkelte klasse og elev. Lærebogssystemer inddrages her som et supplement, i det omfang, der er behov for.

Fra 8. klasse er større dele af undervisningen gruppebasseret ift. det projektarbejde der foregår i hovedfagsundervisningen. I forbindelse med gruppearbejde, vil der også altid være individuelle opgaver.

Formålet er, at eleverne tager ejerskab af undervisningsprocessen. Eleverne bearbejder stoffet – og det lever igennem dem i en undersøgende læringsproces, hvor deres motivation og nysgerrighed vækkes. Resultatet ses kvalitativt i deres skriftlige, mundtlige og håndværksmæssige arbejde.

Indholdet i undervisningsplanerne er tilrettelagt på en sådan måde, at indholdet knytter sig til en forståelse af, hvad eleven har brug for at kunne tilegne, og ikke mindst indleve sig i, ift. den aldersmæssige udvikling.

Rudolf Steiners læringsteori hviler på et menneskesyn, der anerkender det enkelte menneskes iboende udviklingspotentiale. Ved at lære formelle kompetencer, bygges en bro til en dybere forståelse af sig selv og sin omverden, og giver dermed også grobund for en transformativ udvikling af formelle kompetencer.

Det forpligtende fællesskab

Freja Skolen samler børn og voksne i et forpligtende fællesskab om hele skolens virke, hvor alle er ligeværdige. Den fornemmeste opgave for lærere og pædagoger er at have stor opmærksomhed på, hvad hver enkel elev har brug for ift. at udfolde sine iboende evner. På denne måde viser hver voksen også vejen til, hvilket ansvar hver enkel elev har for at gøre sit til at bidrage til et stærkt og empatisk fællesskab. Hver enkel voksen og barn på Freja Skolen er en væsentlig samskabende del af et større fælleskab, skolen.

Et folkeligt initiativ i et frit folkestyre

Freja Skolen er grundlæggende et folkeligt initiativ, der styres efter demokratiske principper og erfaringer, hvor den enkeltes frihed, mindretals rettigheder og ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter.

Eleverne skal i deres dagligdag efterleve en sådan demokratisk praksis. Dette betyder, at de inddrages i beslutninger om egne forhold, og på den måde vokser ind det forpligtende fællesskab, der bæres af ansvar, frihed og empati.

Freja Skolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække:

Humanistiske fag:

Dansk                1.-9. klassetrin

Engelsk             1.-9. klassetrin

Tysk                   1.-9. klassetrin

Samfundsfag      6.-9. klassetrin

Fortælling*          0.-9. klassetrin

*Fortælling omfatter historie, dansk, kristendomskundskab, religion, seksualundervisning, færdselslære og uddannelses-, erhvervs-og arbejdsmarkedsorientering.

Naturfag:

Matematik          1.-9. klassetrin

Geografi             4.-9. klassetrin

Botanik               5.-6. klassetrin

Biologi                7.-9. klassetrin

Zoologi               4.-5. klassetrin

Fysik                  7.-9. klassetrin

Kemi                  7.-9. klassetrin

Praktisk/musiske fag

Idræt                1.-9. klassetrin

Håndarbejde    1.-4. klassetrin

Billedkunst     4.-9. klassetrin

Håndværk og design 6.-9. klassetrin

Kor/sang       1.-9. klassetrin

Samspil        5.-9. klassetrin

Sløjd             5.-9.klassetrin

Eurytmi         1.-7.klassetrin

Madkundskab Temauge 6.-7. klassetrin

Undervisningen følger formål og slutmål, der er fastsat af folkeskolen i Fælles Mål.