Undervisningsplaner

Rudolf Steiner skolen er en friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse.

Skolen skal i tæt samarbejde med eleverne og deres familier skabe et trygt og udviklende bindeled for den enkelte elevs vej fra det lille fællesskab i familien til det større fællesskab i skolen og samfundet.

Grundlaget for pædagogikken er udformet af Rudolf Steiner i forbindelse med hans ledelse af den første Waldorfskole i Stuttgart i 1919.

Værdigrundlag og målsætning

Skolen vil i dialog og tæt samarbejde med eleverne og deres familier skabe et trygt og udviklende læringsmiljø, som kan være bindeled mellem det lille fællesskab og det store fællesskab; individet og samfundet.

Grundlaget for pædagogikken er udformet af Rudolf Steiner. Pædagogikken er i stadig udvikling og forholder sig til den tid vi lever i. Skolens målsætning er at ruste skolens elever til fremtiden – med fokus på dannelse, bæredygtighed og sammenhængskraft.

Undervisningens formål er at hjælpe børnene til – gennem erfaring – at kategorisere fænomener på en, for dem, hensigtsmæssig måde, så de kommer til at forstå mere og bedre. Undervisningen skal samtidig hermed udvikle lysten og evnen til at lære og tilegne sig viden og forståelse.

Undervisningen skal i sit indhold sigte mod at udvikle og udfordre elevernes evner, færdigheder, anlæg og lyst. Eleverne skal udvikle kropslig kompetence, performative evner, manuel kunnen og intellektuelle færdigheder.

Undervisningen skal i sin form være med til at udvikle og udfordre eleverne til selvstændig stillingtagen, udvikle lydhørhed og kritisk sans, samarbejdsevne og samarbejdsvilje, initiativ og kreativitet, arbejdsglæde og gode arbejdsvaner, samt empati.

Skolens voksne skal være såvel barnets med- som modspiller i en proces, hvor undervisningen udvikles i dialog; fra lærerstyring til elevstyring henover skoleårene.

Eleverne fremstiller selv deres lærebøger ud fra den fortællende og levende undervisning, som følger en overordnet undervisningsplan, og som løbende tilpasses den enkelte klasse og den enkelte elevs behov. Eleverne er aktive deltagere i læreprocessen. Lærebogssystemer inddrages som supplement i det omfang, der er behov for det; især begyndende fra 5. klasse og opefter.

Indholdet af undervisningsplanen er tilrettelagt således, at eleverne får kundskaber om og kan indleve sig i det, de ud fra deres aldersmæssige udvikling har brug for.

Den bærende idé i Steinerpædagogikken er troen på det enkelte menneskes uendelige muligheder. Når barnet begynder i skolen, har det et, om end ubevidst, stærkt behov for at lære, blive mere og mere menneske, realisere noget individuelt og stort; kort sagt at blive skabende og dannet i ordets fulde betydning.

Skolen skal samle børn og voksne i et forpligtende fællesskab om skolens hele virke, hvor ligeværd er det grundlæggende element for fællesskabet, som er større end summen af de enkelte dele.

Skolen er i sit grundlag et folkeligt initiativ, der styres efter traditionelle danske demokratiske erfaringer, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter. Børnene skal i deres dagligdag leve i og lære en sådan demokratisk praksis. De skal efter evner inddrages i beslutninger om egne forhold og på den måde vokse ind i et fællesskab, der bæres af frihed, ansvar og empati.

Det demokratiske grundprincip er en grundpille og der tilskyndes til frihed under ansvar.

Freja skolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrækker:

Humanistiske fag:

Dansk, 1. – 9. klassetrin

Engelsk, 1. – 9. klassetrin

Tysk, 1. – 9. klassetrin

Samfundsfag, 9. klassetrin

Fortælling*, 0. – 9. klassetrin

*: Fortælling omfatter fagene dansk, historie, religion, musik og billedkunst i en humanistisk helhedsdannelse for øje.

Naturfag:

Matematik, 1. – 9. klassetrin

Georgrafi, 4. – 9. klassetrin

Biologi, 7. – 9. klassetrin

Fysik-kemi, 8. – 9. klassetrin

Praktisk/musiske fag:

Gymnastik, 0. – 9. klassetrin

Håndarbejde, 0. – 9. klassetrin

Maling-tegning 1.- 9. klasse

Sløjd, 5. – 9. klassetrin

Eurytmi, 0. – 9. klassetrin

Musik, 1. – 9. klassetrin

Hjemmekundskab, 5.- 9. klasse

Obligatoriske emner:

De obligatoriske emner: færdselslære og uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering søges varetaget af klasselæreren på alle klassetrin.

Undervisningen følger formål og slutmål, der er fastsat for folkeskolen i Fælles Mål.