Referat fra Freja Skolens Generalforsamling d. 27/9-2012 kl. 19,00

Afholdt i salen.

Til stede:

Fra bestyrelsen: Lis, Asger, Lone og Søren (ref.)

Fra lærerkollegiet: Gisela, David, Østbjerg, Søren og Rie, Samt Charlotte fra kontoret

Cecil, (Dansk Friskole Forening) blev valgt til dirigent.

1. Beretning fra skolens liv

Formandens beretning (Lis):

”Først og fremmest tak til kollegiet for den kæmpe indsats de har gjort for

skolens overlevelse. Med 34 elever er det ikke nemt at drive en skole. Det har

medført en del ekstra opgaver. Det har så ændret sig i år hvor vi har kunnet

ansætte Charlotte.

Charlotte har ikke så mange timer, derfor er det vigtigt, at man respekterer

hvis hun ikke vil forstyrres.

Så vil vi også sige tak til forældrene, som har ydet en stor indsats ved

arbejdslørdagene og forskønnelse af skolen.

Det var også dejligt med den store indsats ved skolen og børnehavens 30 års

fødselsdag.

Det er godt med 47 tilmeldte børn, og vi ser frem til et mere stabilt år med

mange udfordringer.

Bestyrelsen er gået noget mere ind i det administrative arbejde i en periode

ind til det er på plads.

Vi har holdt rigtigt mange møder og det fortsætter nok. I bestyrelsen

bestræber vi os på at komme til enighed. Det kræver rigtigt mange

telefonsamtaler. Vi har den holdning i bestyrelsen, at den arbejdende

bestyrelse skal være med i alle beslutninger. Så når én fra bestyrelsen svarer

på noget tilstræbes det, at hele bestyrelsen står bag.

Vi er økonomisk ansvarlige over for ministeriet, og med underskud 2 år i træk

og et lille elevtal har de været efter os. Det er derfor glædeligt at vi kan vise

fremgang. Så lad os håbe at dette fortsætter – vi mener stadig at selv så

langt ude på landet er der børn, der vil gå på Freja Skolen og at vores lærer

gør et kæmpe arbejde for at vores børn får en skolegang der aldrig glemmes”

Beretning fra lærerkollegiet (Gisela):

” Denne beretning for skoleåret 2011/2012 vil dække de væsentligste

begivenheder, der knytter sig til skoleåret.

Kollegiet bestod i dette skoleår af følgende:

Børnehaveklasseleder: Rie

Klasselærer for 2. klasse: Gisela

Klasselærer for 4.-5. klasse: Jette

Klasselærer for 6.-8. klasse: Østbjerg

Musiklærer: Hal

Håndværkslærer: Kirsten

Håndarbejdslærer: Kirsten

SFO: Kirsten (barselsvikariat for Anita)

Rengøring: Edita (barselsvikariat for Anita)

Vikarer: Edita og Ann-Sophie

Skolesekretær: Charlotte

Pedel og pædagogisk medhjælper: Kim

Kollegiet har fokuseret på at tiltrække nye elever ved bl.a. at afholde en del

INFO møder, samt have mange personlige samtaler med interesserede

forældre.

Det er en stor glæde at konstatere, at arbejdet har båret frugt. Der var 47

elever d. 5. september 2012.

I det forløbne har der været fokus på at optimere skolens samarbejdsform –

og derigennem også opnå en mere klar og målrettet kommunikation til

nuværende og kommende forældre.

Det er essentielt, at den pædagogiske indsats altid er målrettet det enkelte

barn, som skal indgå i det skabende fællesskab.

Den differentierede undervisning, som skal tilgodese det enkelte barns faglige

og sociale udvikling, bliver kun mere væsentlig.

Skolens årstidsfester, der er et udtryk for den rytme, som er det bærende for

vores pædagogiske praksis, dannede i løbet af året rammen for hyggeligt og

inspirerende samvær. Det er også i den forbindelse, at eleverne optræder for

hinanden, forældre og gæster. Vi havde følgende fester: høstfest,

Michaelsfest, lanternefest, fødselsdagsfest, julemarked, fastelavnsfest,

påskefest og forårsmarked.

Sidste dag før sommerferien sluttede vi af med en dejlig sommerfest, som var

fyldt med spændende aktiviteter. Bestyrelsen havde lagt et stort arbejde i

denne fest – og resultatet var en skøn fest. Det var dejligt at se og tale med

nye og gamle elever og forældre, lærere, gode venner og bekendte.

Arbejdsmiljøet:

Grundet skolens økonomiske situation påtog kollegiet sig

en mængde administrative opgaver, som i særdeleshed blev løst af Østbjerg

og Gisela. Alle almindelige kontoropgaver blev løst af hele kollegiet, indtil vi i

april måned kunne begynde at overgive nogle opgaver til vores nyligt ansatte

skolesekretær.

Med hensyn til samarbejdet med bestyrelsen, må kollegiet desværre

konstatere, at opgaven med at klarlægge, hvordan det antroposofiske

menneskesyn skal forstås – og føres ud i livet, når det gælder samarbejde og

varetagelsen af skolens liv, ikke er påbegyndt.

Kollegiet takker for året, der er gået.”

Efterfølgende kommentarer og spørgsmål:

Husk at vi har taget afsked med Kirsten fra SFO, da Anita kom retur fra

barsel.

Der var en del spørgsmål til Giselas sidste bemærkning, der meget gerne ser

at der er meget fokus på dette, så der kommer et godt samarbejde fremover.

Det blev forslået at man måske skal nytænke generalforsamlingerne i

fremtiden.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på at det er svært at få talt meget sammen,

når vi kun mødes få timer om måneden.

Det blev nævnt af forældre og bestyrelse at lærerne skal bruge deres energi

på at få det til at fungere.

Cecil hører at der ligger nogle strukturelle problemer for at få strukturen til at

fungere ordentlig.

Bestyrelse og kollegiet er enige om at skolen står også et andet sted i dag, da

der er mere økonomisk råderum, hvilket giver luft til at skifte spor og arbejde

på en andet måde. Det er vigtigt at man er opmærksom at kollegiet og

bestyrelsen arbejder forskelligt.

Det er vigtigt at pointere at skolen hviler på et Antroposofisk grundlag, og at

dette står i vores vedtægter.

Det kunne være ønskeligt, at vi alle arbejder på at nærme sig en fælles

forståelse.

Det blev foreslået, at lærerkollegiet og bestyrelsen fremover fokuseres på

fremtidsperspektiver og at vi forpligter hinanden til aftalerne til et fælles

billede med fokus på det overordnede mål / billede.

Forældre forslår at man fokusere på de forskellige kompetencer der er i

lærerkollegiet og bestyrelsen.

2. Regnskab 2011 fremlægges

Der er overskud for året 2012 / 2013, hvilket er dejligt.

3. Valg af bestyrelsespost

På valg er John:

Jonas Bin Ladin (Far til Valdemar i 3. klasse og Alberte fra 1. klasse) blev

valgt ind i stedet for John.

– en stor tak til John for hans store arbejde –

2 suppleanter:

Jesper Pedersen er genvalgt til 1. suppleant og Lars B. Olsen blev valg til 2.

suppleant.

4.Eventuel

Det blev foreslået at der er mulighed for at betale for mad i SFOen for dem

der ikke er tilmeldt SFOen.

Der blev spurgt om holdningen til en pligt-ordning i forbindelse med

arbejdsopgaver (arbejdslørdage).