Tilsynserklæringer

Kommentar til tilsyn 2022/2023

Freja Skolens tilsynsførende Finn Sonne Holm har færdiggjort sin tilsynserklæring, hvor hans vurdering er, at skolen samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynserklæringen rummer følgende konklusioner:

 • Der er blevet observeret meget relevant og god undervisning.
 • Børnene trives tydeligvis godt sammen og rummer hinandens
 • forskelligheder. Børnene har det trygt og godt sammen, både i
 • undervisningssituationerne og i frikvartererne.
 • Der har været gode samtaler med lærere og daglig ledelse.
 • Sløjdlokalet skal istandsættes.
 • Fokus på digitalisering i udskolingen.
 • Fokus på at fortsætte den pædagogiske kompetenceudvikling.

Tilsynsførende: Certificeret tilsynsførende Finn Sonne Holm

Freja Skolens tilsynsførende Finn Sonne Holm har færdiggjort sin tilsynserklæring, hvor hans vurdering er, at skolen samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skærpet tilsyn

Skolen blev i august 2022 underlagt skærpet tilsyn, og har arbejdet målrettet med de kritikpunkter som STUK (Styrelsen for undervisning og kvalitet) fremlagde. I styrelsens afsluttende brev af 12. december 2022, konkluderer de, at Freja Skolen på alle områder lever op til de ministerielle krav til skoledrift.

Uddrag fra STUKs afsluttende brev

“Styrelsen har sammenholdt sine oplysninger om Freja Skolen med reglerne i Lov om friskoler og private grundskoler mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 1166 af 11. august 2022 (fri- og privatskoleloven).
Det er styrelsens vurdering, at Freja Skolen:

 • lever op til fri- og privatskoleloven § 1, stk. 2, 1. pkt., hvorefter skolen skal give undervisning inden for børnehaveklasse og 1. -9. klasse, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 • lever op til fri- og privatskolelovens § 3, stk. 1, nr. 1, hvorefter frie grundskoler skal give specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever i medfør af § 3, stk. 2, 2. pkt., i lov om folkeskolen (specialundervisning).
 • lever op til fri- og privatskolelovens § 3, stk. 1, nr. 2, om at tilbyde supplerende eller anden faglig støtte til elever, der har brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervis-ningsdifferentiering og holddannelse med henblik på elevens inklu-sion i den almindelige undervisning i medfør af § 3 a, 1. pkt., i lov om folkeskolen (supplerende undervisning).
 • lever op til fri- og privatskolelovens § 1 b, stk. 2 om løbende evalue-ring af elevernes udbytte af undervisningen.
 • lever op til de af 29. august 2022 udstedte påbud.”