I henhold til Friskoleloven er det skolens leder, der skal påse, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen. Klasselærer fører derfor dagligt elektronisk protokol over elevernes fremmøde, så skoleleder til enhver tid kan indhente oplysninger om elevernes fremmøde.

Skoleder tjekker op på alle elevers fravær 4 gange årligt (oktober, december, marts og juni).

Vi skelner mellem lovligt og ulovlig fravær. Skoleleder underetter altid ved et fravær over 30 dage (15%) indenfor et skoleår til elevens bopælskommune, hvis fraværet er ulovligt. Der kan dog også underrettes tidligere ved et bekymrende fravær, som en igangsat handleplan, i samarbejde med skole, forældre og sundhedsplejerske/PPR, ikke har været i stand til at løse.

Fravær på Freja Skolen inddeles i tre grupper

 • Lovligt fravær på grund af sygdom, lægebesøg, funktionsnedsættelse eller lignende. Klasselærer orienteres inden. Skoleleder inddrages i det omfang, som er nødvendigt.
 • Lovligt fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed). Der indhentes skriftlig tilladelse fra skoleleder inden.
 • Ulovligt fravær.
 • Ulovligt fravær er alt:
  • Fravær, der ikke skyldes sygdom, læge/tandlægebesøg eller funktionsnedsættelse.
  • Fravær uden tilladelse.

Sygdom af længere varighed

Ifølge Friskolelovens 1. § 6, stk. 2 kan skoleleder ved sygdom af mere en 2 ugers varighed udbede sig en lægeattest:

”Skolens leder påser, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen, og kan forlange, at forældrene giver skolen skriftlig oplysning om grunden til en elevs udeblivelse fra undervisningen. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest.”

Bekymrende fravær

Har en elev mange drypvise forsømmelser, kan fraværet stige til en grad, hvor det vækker bekymring for, om undervisningspligten opfyldes. Mange drypvise forsømmelser går ud over elevens faglige udbytte, da sammenhængen mellem timerne går tabt.

Har en elev haft et bekymrende fravær, der svarer til 10% over en periode på et halvt skoleår, sætter klasselærer, i samarbejde med skoleleder, en særlig indsats i gang. 10% svarer til 10 skoledage – eller 2 hele ugers tabt undervisning.

Et højt skolefravær kan have nedenstående negative konsekvenser

 • Ringere fagligt udbytte og tab af sammenhæng.
 • Dårligere trivsel med risiko for social eksklusion. Elever, der er meget fraværende, skal gøre en ekstra indsats for at ”komme tilbage” og blive regnet med.
 • Kammeraternes undervisning hæmmes fx ved fravær i gruppearbejde og forløb i hovedfagsundervisningen.
 • Fraværet kan endvidere påvirke vurderingen af elevens standpunkt og uddannelsesparathed.
 • Større risiko for frafald senere i uddannelsesforløbet

Særlig indsats ved bekymrende fravær

 1. Klasselærer går i dialog med forældrene omkring fraværet og skolens bekymring. Forældrene orienteres om skolens indberetningspligt ved højt fravær. Skoleder orienteres om samtalen.
 2. Forældre og evt. elev indkaldes til samtale med klasselærer og skoleleder. Der udarbejdes en handleplan med henblik på at sikre stabilt fremmøde, samt et tilfredsstillende fagligt og socialt udbytte. Såfremt det skønnes nødvendigt, kan PPR og/eller sundhedsplejerske også deltage i dette møde.
 3. Opfølgende møde 4-8 uger efter med samme procedure som pkt. 2.
 4. Såfremt et stabilt fremmøde ikke er opnået, kan det skønnes nødvendigt at indberette fraværet til elevens bopælskommune. Forældrene orienteres herom.

Lektier ved fravær

Det påhviler elevens forældre at holde sig orienteret om lektier og den forsømte undervisning. Dette er uanset årsagen til fraværet.

Sygeundervisning

Hvis en elev ikke kan deltage i undervisningen på grund af længere tids sygdom, tilvejebringer Freja Skolen sygeundervisning.

 • Skoleleder kontakter forældremyndighedsindehavere senest 3 uger efter for at vurdere behovet for sygeundervisning.
 • Der udarbejdes en handleplan for den eventuelle sygeundervisning, som ved sygdom som regel vil foregå i hjemmet.
 • Sygeundervisning bliver så vidt muligt varetaget af elevens egne undervisere. Ved hospitalsindlæggelse i mere end tre uger, undersøges det om eleven modtager undervisning på hospitalet og/eller hvad Freja Skolen skal tilvejebringe i den forbindelse

Bestyrelsen er blevet orienteret om den revideret fraværspolitik fredag d. 9. september 2022.