Alle børn og unge har ret til at være trygge og at være en del af et fællesskab. På Freja Skolen tolererer vi ikke mobning.

På Freja Skolen har vi derfor også udfærdiget en Antimobbestrategi, så alle ved, hvordan de skal agere på vores skole. 

Inkluderende fællesskab

På Freja Skolen forstår vi skolen som et inkluderende fællesskab.

Det betyder at der skal være plads til forskellighed. Plads til alle børn og unges forskellige interesser, kompetencer, styrker og udfordringer.

Plads til at vi ser forskellige ud, kommer med forskellige baggrunde, og lever forskelligt. Vi har samme værdi som menneske. Samme ret til at være trygge og en del af det gode fællesskab.

Mobningsproblemer er et fællesanliggende for både voksne og børn. Forebyggelse og løsning af mobning må derfor ske i et tæt samarbejde mellem forældre, elever, lærere og pædagoger.

Forskel på konflikt, drilleri og mobning

Når mennesker er sammen, vil der opstå gnidninger, konfrontationer og sammenstød. Der skelnes mellem konflikter, drilleri og mobning:

Drilleri
Drilleri er ofte en spontan handling, der kendetegnes ved ofte at være tilfældig og kortvarig. Det er vigtigt at have fokus på sprogbrug i forbindelse med drilleri. Sprog og attitude må ikke udvikle sig til konflikt eller mobning.

Konflikt
Konflikt er en almindelig uoverensstemmelse og kan ses som en uenighed. Konflikter kan ofte løses gennem samtale, kompromis eller en erkendelse.

Mobning
Mobning er en gentagende handling mod en person. Mobning kan være systematisk og kan have form af forfølgelse eller udelukkelse.

Definition på mobning

“Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet. For eksempel en bestemt elev i klassen. Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som mærkelig og dermed ikke som en del af gruppen. På den måde skader man denne person, man forfølger ham/hende og stopper ikke med at drille, slå, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om den anden siger stop.”

Kilde: DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø)

Mobning er et gruppefænomen. Mobning forudsætter mere end blot et offer og en mobber, nemlig tilskuere eller medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen/forglemmelsen af eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.

 • Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab både off- og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller
 • Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på, når det ikke lykkes at samles i fællesskaber om andre emner / aktiviteter
 • Uanset om mobningen foregår via digitale medier eller i andre fora, kan mobbeårsagen ikke udelukkende tillægges enkelte individer
 • Mobning er det synlige tegn på, at der er en ubalance og manglende tillid i de sociale sammenhænge barnet indgår i.

Formål med Antimobbestrategi

Formålet med Antimobbestrategien er at sikre, at der forebygges og at der handles på ubalancer i fællesskabet. Når børn føler sig mobbet eller på anden vis føler sig ekskluderet fra fællesskabet, er det de voksnes ansvar at hjælpe barnet og fællesskabet.

Derfor har vi følgende målsætninger:

 • Alle elever skal føle sig trygge, skal trives og være parate til læring.
 • Skolen forventer, at eleverne i ord og handling viser respekt for skolens andre elever, medarbejdere og inventar og dermed hjælper til med til at gøre skolen til et rart sted at være.
 • Vi arbejder for at styrke det gode fællesskab.
 • Indsatsen i forhold til at styrke det gode fællesskab, er et fælles anliggende mellem elever, forældre og skole.
 • Opstår mobning så handler vi på den.
 • Børn, som bliver mobbet, får hjælp af de voksne.
 • Fællesskaber i ubalance får hjælp af de voksne.

Det er vigtigt, at tiltag ikke rettes mod enkeltindivider, men mod den destruktive kultur i gruppen.

Hvad gør vi for at styrke fællesskabet?

Her nedenfor har vi opsat hvad ledelsen, medarbejderne, eleverne og forældrene gør for at styrke fællesskabet på Freja Skolen.

Ledelsen

Ledelsen forebygger ved:

 • Italesætter at skolen er et inkluderende fællesskab
 • Italesætter at mobning skal ses i sammenhæng med en ubalance i fællesskabet
 • Tager ansvar for, at alle medarbejdere, elever og forældre forstår deres rolle i den forebyggende indsats mod mobning
 • Sikrer at Antimobbestrategien er kendt af ansatte, elever og forældre, og bliver evalueret årligt, samt at strategien både bliver forebyggende og indgribende over for mobning
 • Sikrer at resultater fra trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering benyttes i forhold til at forebygge og bekæmpe mistrivsel. Ledelsen sikrer endvidere, at der sker opfølgning og justering af skolens indsats mod mobning
 • Tager ansvar for, at elever på alle klassetrin, i samarbejde med medarbejderne, hvert år formulerer mål omkring klassefællesskab og trivsel, og at de løbende evalueres og justeres. Målene skal være udfærdiget senest d. 1/9, altså ved skoleårets begyndelse, og være synlige i klassen.
 • Prioriterer at hele personalegruppen løbende arbejder med at skabe og fastholde fælles værdier, som skolen skal bygge på, så der er en fælles forståelse for, hvordan de gennem deres holdninger og handlinger kan skabe og fastholde en inkluderende skole- og klassekultur.
 • Sætter fokus på, at medarbejderne på alle klassetrin arbejder med digital dannelse og god digital opførsel, så eleverne lærer at arbejde systematisk, kritisk og innovativt i digitale sammenhænge, og at de lærer at begå sig sikkert, hensigtsmæssigt og etisk korrekt på sociale medier, herunder i forhold til deling af krænkende beskeder og billeder.
 • Prioriterer, at personalet trænes i at udbrede og forankre viden om digital dannelse og redskaber til forebyggelse, samt fokus på elevernes trivsel.
 • Ledelsen tager ansvar for, at personalet er klædt på til tydelig klasserumsledelse.

Medarbejderne

Medarbejderne forebygger ved:

 • Anvender den faglige viden der er omkring trivsel i fællesskabet.
 • Arbejder forebyggende og indgribende for at styrke diversiteten og fællesskabet i klassen.
 • Inddrager elever og forældre i arbejdet med at skabe balance og god trivsel i fællesskabet.
 • Formulerer sammen med elever og forældre årlige mål for klassefællesskab og trivsel.
 • Medvirker til at skolens fælles værdier er synlige og retningsgivende for samværet i skolens hverdag.
 • Tager ansvar for kvaliteten af samværet i fællesskabet ved at være en tydelig klasserumsleder.
 • Arbejder bevidst og kontinuerligt med elevernes digitale dannelse og god digital opførsel.
 • Indbyder til drøftelser på alle forældremøder om trivsel: Reflekterer over egen og andres holdninger til børnefællesskaber og drøfter, hvordan elevernes trivsel styrkes, samt hvordan konflikter og mobning forebygges og håndteres.

Princip for brug af sociale medier

Lærerne skal vejlede og oplyse eleverne i brugen af sociale medier jf. skolens retningslinjer for brug af sociale medier.

Når skolen i forbindelse med undervisningen opretter og bruger sociale medier, gælder følgende retningslinjer:

 • Lektier skrives på slack eller i hæfte
 • Aldersgrænser overholdes (Facebook 13 år)
 • Eleverne lærer, hvordan man omgås hinanden i det valgte medie – sprog og adfærd
 • Forældrene orienteres om formålet og brugen af mediet

Eleverne

Eleverne forebygger ved:

 • Er bevidst om deres egen rolle og ansvar i forhold til at styrke fællesskabet.
 • Eleverne er med til at formulere klassens klasseregler.
 • Eleverne skal inddrage de voksne og sige fra, hvis de oplever at andre eller de selv mistrives i fællesskabet.
 • Eleverne skal være åbne for hinandens forskelligheder.

Elevrådet forebygger ved:

 • I samarbejde med medarbejdere og ledelse sætter elevrådet fokus på elevernes trivsel, inkluderende fællesskaber og mobning samt på gode omgangsformer både fysisk på skolen og online.

Princip for brug af sociale medier:

 • Skriv ikke kommentarer eller indlæg, der er injurierende, racistiske eller på anden vis i strid med loven.
 • Skriv ingen personlige oplysninger om hverken dig selv eller andre.
 • Skriv ikke kommercielle kommentarer eller indlæg.
 • Skriv ikke blot for at provokere andre.
 • Hold altid en god tone.
 • Del kun billeder af genkendelige personer efter aftale og med deres tilladelse.
 • Personer på delte gruppebilleder/situationsbilleder, må på ingen måde kunne føle sig krænket.

Forældre

Forældrene forebygger ved:

 • Forældre er vigtige rollemodeller, som deres børn identificerer sig med, iagttager og lærer af.
 • Forældregruppen er fælles om at etablere et godt socialt miljø blandt klassens forældre.
 • Forældrene tager medansvar og engagerer sig i hele børnegruppens trivsel, og ved at forældrene søger at motivere deres barn til at interessere sig for alle børn i børnefællesskaberne.
 • Understøtter inkluderende børnefællesskaber ved i hjemmet at sætte fokus på, at der skal være plads til forskellighed. Forældrene omtaler klassens børn og familier positivt.
 • Har fokus på, at deres barn lærer at løse konflikter selv og sammen med jævnaldrende og inddrager voksne, når der er behov for det.
 • Taler løbende med deres barn om, at hvis de eller andre børn mistrives, skal de søge hjælp og støtte hos en voksen, de har tillid til.
 • Inddrager skolens medarbejdere og andre forældre på skolen, hvis der er bekymring for, at der er børn som står uden for fællesskaberne.
 • Er nysgerrige på deres barns digitale liv, og løbende taler med deres barn om, hvordan de bruger de sociale medier på en god og respektfuld måde med henblik på at undgå deling af krænkende beskeder og billeder

Princip for brug af sociale medier:

 • Forældrene opfordres til at følge elevens færden på de sociale medier.
 • I forbindelse med elevers private brug af de sociale medier gælder:
  • At det er forældrenes ansvar at sikre sig at reglerne overholdes.
  • At skolen inddrages, hvis der forekommer mobning og trusler, som er afsendt i skoletiden.

Hvordan handler vi i tilfælde af mobning/mistrivsel i fællesskabet?

Nedenfor har vi opsat handleplaner for ledelsen, medarbejdere, elever og forældre.

Handleplan for ledelsen

Forebyggende tiltag:

 • Der gennemføres mindst 6 ekskursioner om året, som kan være klassevis eller sammen med andre klasser, disse fremmer fællesskabet, ligesom årstidsfester, basarer, åbent hus og andre fælles aktiviteter.
 • Der gennemføres lovpligtig trivselsundersøgelse, med heraf følgende kortlægning og definerede indsatser, som man evaluerer efter fastsat procesbeskrivelse 

Ledelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes en handleplan senest 10 arbejdsdage efter, at der er konstateret problemer med det psykiske undervisningsmiljø.

I tilfælde af mobning gøres følgende:

 • Ved henvendelse fra medarbejdere, elever eller forældre: Klasselærere kontaktes omkring identificeringen og afdækningen deraf. Dette skrives i klassens log- bog, og i involverede eleveners mapper. Klasseteamet orienteres straks efter.
 • Ledelsen er derefter ansvarlig for at der bliver informeret om, hvilke tiltag der bedst muligt kan løse problemerne i det konkrete tilfælde og sikrer sig, at det føres til det pædagogiske notat.
 • Der arbejdes ud fra DCUM’s handleplansskabelon.

Handleplan for medarbejderne

Handleplanen for medarbejderne er:

 • Sikrer, at eleven, der bliver mobbet, kommer til at tale med en medarbejder, eleven har tillid til.
 • Kontakter de implicerede elever og forældrene til disse.
 • Inddrager i samarbejde med ledelsen, de implicerede parter og iværksætter en handleplan, som skal sikre, at der bliver arbejdet med ubalancen i fællesskabet.
 • Handleplanen bør involvere hele børnefællesskabet, klassens lærere, forældre samt evt. fagpersoner.

Løbende status og evaluering af handleplan med relevante parter. Dette skal noteres i elevens mappe.

Handleplan for eleverne

 • Blive bevidst om egen rolle, og tage ansvar for egne handlinger, eller manglende handlinger
 • Finde tilbage til de værdier og den adfærd, som klassen har talt om (jf. forebyggende indsats)

Handleplan for forældre

 • Bakke op og bidrage konstruktivt til den handleplan som skolen iværksætter.
 • Tale med eget barn om mobningen, om plads til forskellighed, og om hvad de selv og deres barn kan bidrage med for at genskabe balancen i fællesskabet.
 • Bidrager til drøftelser på forældremøder om trivsel: Reflekterer over egen og andres holdninger til børne- og ungefællesskaber, drøfter hvordan elevernes trivsel styrkes, samt hvordan konflikter og mobning forebygges og håndteres.

Har du allerede et barn på skolen, så er det vigtigt, at du kontakter dit barns lærere. Jo før vi bliver orienteret – des bedre.

Er du forælder til et barn, som har haft mobning tæt inde på livet? Så kontakt skolen for et møde, hvor I som forældre og kommende elev har mulighed for at besøge os og høre mere om skolen. Alt du skal gøre er bare at kontakte os.