Freja Skolen

Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland

Bagmarken 58

4370 St. Merløse

 

Skolenr. 345009

 

Tilsynsrapport for skoleåret 2016/2017

Inden mit besøg på skolen havde jeg tilsendt de spørgsmål, som ikke direkte havde noget med selve undervisningen at gøre. Mit besøg fandt sted den 12. juni 2017, hvor jeg besøgte klasserne. Samtidig modtog jeg lærernes undervisningsplaner for hele året.

Skolen har 75 elever. Den gennemsnitlige fraværsprocent er 8,02. Det skal bemærkes, at skolen har været ramt af voldsom influenza blandt både lærere og elever i december og januar månederne. I nogle klasser er der elever, som af forskellige årsager har særlig højt fravær i perioder. Og her er skolen i tæt kontakt med forældrene og relevante støttepersoner. Skolen har ingen to-sprogede elever. Skolen har 6 fastansatte lærere og 4 deltidslærere, som varetager undervisningen i sløjd, idræt, kunst, matematik, violin, kor og samspil.

Skolens formål er i hele dens virke at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Undervisningssproget er dansk. Undervisningen er seriøs og står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Eleverne er interesserede og arbejdsivrige, hvilket ofte er tegn på lærernes evner i undervisningssituationen.

Under henvisning til Friskolelovens §9d, stk. 5 skal det oplyses, at skolen i år 2016 ikke har modtaget donationer. I år 2017 har skolen modtaget 20.000 kr. fra Balder Fonden og 25.000 kr. fra Ellen Margrethe og Erik Roberts Fond. Begge donationer er til etablering af udendørs aktiviteter, så man fremmer elevernes lyst til motion og styrker deres motorik.

Anni Steen, tilsynsførende

Tillæg:

I september 2016 var undertegnede til orienteringsmødet i København vedr. et ændringsforslag for tilsynet med frie grundskoler. Her blev vi orienteret om de nye skærpede krav i lovforslaget, som blev vedtaget den 6.december 2016.

Min tilsynsrapport for 2016/2017 er udarbejdet efter de nye lovkrav, som kan ses i Friskoleloven. Disse nye lovkrav er ikke nødvendigvis, hvad forældrene gerne vil høre om, da mange af kravene er selvfølgeligheder i en almindelig dansk fri- og folkeskole. Derfor vil undertegnede skrive lidt om mit indtryk af undervisningen i klasserne og de arbejder, som jeg har set i elevernes hæfter.

Fra maj 2013 har undertegnede været på tilsynsbesøg hvert år indtil juni 2017. Og der er sket en imponerende udvikling. Det gælder elevernes engagement, lærerstabens sammensætning og de fysiske rammer. Skolen har dygtige lærere, som giver eleverne udfordringer og samtidig kræver disciplin med hensyn til både opførsel og arbejdsmoral. Der er en god arbejdsro og en iver for at lære noget. Undervisningen og pensum står absolut mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Enkelte elever, som i en periode af den ene eller anden grund, har lidt svært ved at koncentrere sig, bliver der taget hånd om. Det er spændende opgaver, som eleverne arbejder med.

Mit ønske for skolen er derfor, at det gode arbejde vil fortsætte.

Mange hilsner

Anni Steen, tilsynsførende, den 22. september 2017