Vedtægter, den selvejende institution, Freja Skolen, Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland

Vedtægterne i PDF – klik her

§ 1. Hjemsted og formål.

1. Freja Skolen, Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland, Bagmarken 58, 4370 Store Merløse, er en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution, som driver skolevirksomhed henhold til reglerne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., med hjemsted i Holbæk Kommune. Skolens cvr.nr. er 68887917, skolekode 345009. Skolen er oprettet den 11. november 1981. Skolens klassetrin er 0. (børnehaveklasse) til og med 9. klasse. Skolen ejer ikke selv bygningerne, men lejer sig ind hos Ejendomsfonden for Rudolf Steiner Skolen.

§ 2. Skolens formål.

2. Det er Freja Skolens, Rudolf Steiner Skolen på Midtsjællands, formål at drive friskole på grundlag af Waldorfpædagogik, som Rudolf Steiner gav grundlaget til med den første Waldorf Skole i Stuttgart i 1919.

I hele skoleforløbet lægges der vægt på at udvikle det enkelte barns intellektuelle, emotionelle, faglige, kunstneriske, håndværksmæssige og sociale færdigheder.

§ 3. Bestyrelsens sammensætning.

3.1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer som sammensættes af:

a. 3 medlemmer, udpeget af Rudolf Steiner Skoleforeningen på Midtsjælland. Rudolf Steiner Skoleforeningens bestyrelsesmedlemmer vælges blandt Rudolf Steiner Skoleforeningen på Midtsjællands medlemmer. Udpegningen sker for 2. år ad gangen.(vedtægter se bilag 1).

b. 2 medlemmer.

2. forældrerepræsentanter skal vælges af og blandt forældre til elever på skolen(§ 5. stk.5.).

De vælges for 2 år ad gangen, skiftes 1 og 1.

De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke træde ud af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Forældrevalgte suppleanter indtræder automatisk i bestyrelsen, hvis ordinære forældrerepræsentanter træder ud.

Valgte suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

c. 1 medlem.

1 medlem vælges blandt skolens medarbejdere for 1 år ad gangen, af skolens medarbejdere, se § 3.3.

Desuden vælges mindst 1 suppleant (for 1 år).

Genvalg kan finde sted.

3.2.     De af forældrekredsen valgte medlemmer kan i deres funktionsperiode afsættes af forældrekredsen, dette kræver dog at forældrekredsen bliver indkaldt, med de i § 5 stk.12. nævnte frister, og at dagsordnen for dette forældrekredsmøde indeholder et dagsordenpunkt, som omhandler afstemning om afsættelse af et eller flere, ved navn nævnte, bestyrelsesmedlemmer. Afsættelse af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer kræver almindelig stemmeflerhed af stemmerne på pågældende forældrekredsmøde.

De af skoleforeningen valgte bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.

Skolens medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden.

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne, i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v., for at være medlem af bestyrelsen, og da indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

3.3.     Samtlige fastansatte medarbejdere på skolen vælger én gang årligt 1 medlem til skolens bestyrelse, blandt medarbejderne – dog ikke skolelederen. Bestyrelsesmedlemmet bliver valgt på et medarbejdermøde, som holdes i ugen før det ordinære forældrekredsmøde. Medarbejdermødet indkaldes skriftligt med 2 ugers varsel, dagsordnen skal mindst indeholde valg af bestyrelsesmedlem.

3.4.     Skolens leder kan ikke være medlem af bestyrelsen.

3.5.     Bestyrelsesformanden og mindst et flertal af medlemmer i bestyrelsen, skal være myndige og registreret i cpr med bopæl i Danmark.

3.6.     Bestyrelsen bør, så vidt muligt, have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

3.7.     Bestyrelsesmedlemmer er ikke i udøvelsen af deres hverv undergivet beslutninger truffet af Skoleforeningen, forældrekredsen eller medarbejdere på skolen.

3.8.     Ingen af bestyrelsesmedlemmerne må samtidig være medlem af bestyrelsen for en anden fri grundskole.

3.9.     Ingen af bestyrelsesmedlemmerne må eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed, der udlejer bygninger til skolen.

3.10. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.  Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have bopæl i Danmark.

3.11. Bestyrelsen har den overordnede beslutningskompetence. Bestyrelsen konstituerer sig selv og formanden vælges af bestyrelsens midte. Der vælges næstformand og kasserer, og nedsættes arbejdsudvalg efter behov.

3.12. For bestyrelsen, skoleleder, tilsynsførende og andre ansatte ved skolen, gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.

3.13. Efter bestyrelsens skøn kan bestyrelsen give en eller to elever fra 9. klasse mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne som observatører.

§ 4. Bestyrelsens arbejde.

4.1.     Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeriet for skolens økonomi og drift. Bestyrelsen er ansvarlig for at de statslige tilskud forvaltes i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om Friskoler og Private Grundskoler mv. Skolelederen har dog den daglige pædagogiske ledelse af skolen.

4.2.     Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen. Hele bestyrelsen skal i fællesskab tage stilling til valget af skoleleder samt ansøgere til stillinger.

4.3.     Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og fastansat personale efter indstilling fra skolelederen.

4.4.     Bestyrelsen fastsætter forretningsorden, for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser for, hvordan indkaldelser til bestyrelsesmøder skal ske. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sin afvigende mening ført til protokols. Protokollen underskrives af de medlemmer, der deltager i mødet. Konstateret inhabilitet skal føres til protokol.

4.5.     Bestyrelsen sørger for, at der hvert år udarbejdes retvisende årsregnskab i henhold til de herom gældende retningslinier. Årsregnskabet godkendes af bestyrelsen og revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Bestyrelsen har ansvaret for at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.

4.6.     Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere retningslinier for retten til indsigt i skolens økonomiske forhold. Fastansatte ved skolen og forældre til eleverne har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber, revisionsprotokol og dokumenter som er godkendt af bestyrelsen. Oplysninger der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

4.7.     Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene.

4.8.     Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

4.9.     Bestyrelsen fastsætter størrelsen af forældrebetalingen til skolefritidsordningen.

4.10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme er i tilfælde af stemmelighed udslagsgivende.

4.11. Bestyrelsen træffer beslutninger om ethvert andet spørgsmål vedrørende skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

§ 5. Forældrekreds og valg af tilsynsførende.

5.1.     Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler mv. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller barnet i pleje.

5.2.     Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn med skolen.

5.3.     Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen, jfr. § 3 stk. 1 i vedtægterne.

5.4.     Bestyrelsen indkalder forældrekredsen til en årlig generalforsamling i september måned. Kollegiet (det pædagogiske og administrative personale) kan deltage uden stemmeret. Generalforsamlingen skal indkaldes med 4 ugers varsel og indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Forslag til dagsordnen skal være bestyrelsen i hænde mindst 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal skrives under af dirigenten.

5.5.     På generalforsamlingen vælges 2. forældrerepræsentanter til bestyrelsen samt mindst en suppleant af og blandt forældre til elever på skolen.

5.6.     På generalforsamlingen vælges 1 eller flere tilsynsførende. Bestyrelsen kan anbefale tilsynsførende, som så endelig skal vælges af forældrekredsen.

5.7.     Bestyrelsen er ansvarlig for at det kun er personer der tilhører forældrekredsen, og derfor har stemmeret, der stemmer til generalforsamlingen.

5.8.     Dagsordnen skal mindst indeholde følgende punkter:

a.   Beretning fra skolens liv, herunder erklæring fra tilsynsførende, samt beretning fra bestyrelsesformand og lærerkollegiet.

b.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

c.   Valg af tilsynsførende hver 2. år (Tilsynsførende kan genvælges max. 3 gange).

d.   Eventuelt.

5.9.     Årsregnskabet skal være udarbejdet, revideret og afsluttet senest d.15. februar. Årsregnskabet skal være skrevet under af alle bestyrelsesmedlemmer.

5.10. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

5.11. På forældrekredsens ordinære generalforsamling skal det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab ligge til gennemsyn.

5.12. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære møder i forældrekredsen. Indkaldelsen af møder i forældrekredsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

§ 6. Skoleforeningen.

6.1.     Skolen blev grundlagt i 1981 af Rudolf Steiner Skoleforeningen på Midtsjælland. Samtlige forældre til børn på skolen er fødte medlemmer. Gamle(udgåede) elever over 18 år kan være medlemmer af skoleforeningen på lige fod, med andre ikke forældre. Skoleforeningen opkræver kontingent, som bliver fastsat på skoleforeningens generalforsamling.

7. § Skolens drift.

7.1.     Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge og ved frivillige bidrag fra Rudolf Steiner Skoleforeningen på Midtsjælland, samt bidrag og gaver fra andre.

7.2.     Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske hensyn. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelser herom i lov om friskoler og private grundskoler mv. og må ikke anbringes på konti m.v. som andre end skolen har rådighed over.

7.3.     Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

7.4.     Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmaterialet, byggeforanstaltninger, udvidelser af klasselokaler undervisningsfaciliteter og inventar.

§ 8. Tegningsret.

8.1.     Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening, eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura.

8.2.     Til køb, salg, pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

8.3 Skolens bestyrelse kan i nærmere fastlagt omfang give skolens leder, under bestyrelsens ansvar, bemyndigelse til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

§ 9. Vedtægtsændringer.

9.1.     Beslutning om ændringer af vedtægterne kan foretages af bestyrelsen efter høring i forældrekredsen forud for generalforsamlingen.

9.2.     Beslutning om ændringer af vedtægterne kræver ¾ flertal i bestyrelsen, og over 50 % flertal på generalforsamlingen.

9.3.     Ændringer i vedtægtsbestemmelserne angående skolens styrelse og økonomiske forhold skal godkendes af Undervisningsministeriet.

§ 10. Nedlæggelse.

10.1.Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen med ¾ flertal, og kun efter at have modtaget udtalelse fra forældrekredsen herom.

10.2.Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelserne skal den nedlægges.

10.3.Det påhviler bestyrelsen at give forældrene, Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse umiddelbart efter beslutningen er taget om grundlaget herfor. Bestyrelsen skal ligeledes underrette Undervisningsministeriet, i fald skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

10.4.Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten. Og til nettoformuen er blevet anvendt i overensstemmelse med vedtægterne.

10.5.Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

10.6.Eventuelle overskydende midler skal anvendes til skoleformål, der støttes gennem Lov om Friskoler og Private Grundskoler m.v. efter Undervisningsministeriets godkendelse.

Ovenstående reviderede vedtægter er godkendt af
Skolens Bestyrelse d. 20 marts 2007.
Generalforsamlingen september 2007

Vedr. vedtægt for Freja Skolen har undervisningsministeriet i brev pr. 27.september 2007 understreget  følgende:

Ministeriet forstår vedtægtens §3, stk. 1, punkt c, således at skolens ansatte ikke i yderligere omfang kan være medlem af bestyrelsen og i øvrigt kun kan deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidigt er medlem af forældrekredsen
Lis Rasmussen,  Bestyrelsesformand