Elevrådet

Elevrådet har til hensigt at styrke elevernes formåen i forhold til de demokratiske processer og forståelsen for de demokratiske spilleregler, samtidig med at det er værdifuldt for kollegiet at høre elevernes synspunkter og lade dem indgå i beslutningsprocesserne.

Struktur
For hver klasse i mellemskolen vælger eleverne to repræsentanter til elevrådet. Valgprocessen vejledes af skolelederen.
Repræsentanterne mødes en gang om måneden og taler om indkomne forslag.
Der vælges som minimum en elevrådsformand og to suppleanter.
Der tages referat af møderne, (beslutningsreferat).
Elevrådsformanden deltager i bestyrelsesmøder efter behov, dog med skolelederens tilladelse.
Elevrådet har ingen beslutningskompetence i de sager, som ligger inden for kollegiets eller bestyrelsens mandatområder.
Det er dog vigtigt, at elevernes ønsker tages op til alvorlig drøftelse, så de mærker, at de har indflydelse på beslutningerne og via den demokratiske proces kommer til en forståelse af fællesskabets forpligtigelser. Således at eleverne ad den vej oplever, at der er en sammenhæng mellem at tage beslutninger og selv at efterleve dem.