Samfundsfag

Der undervises i samfundsfag fra 8. – 9. klasse

Formål:

Formålet med undervisningen i samfundsfag er at styrke elevernes samfundssind og –bevidsthed, samt identitet hermed at øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Ved at arbejde med tidssvarende samfundsaktuelle emner og debat skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til eget samfund, andre samfundsformer og forskellige borgers interaktion i samfundet.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende samfundsfaglige kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe debat og overvejelser på baggrund af tilegnet viden.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Samfund i nutid, fortid og fremtid
 • Analyse og kritik
 • Fortolkning og formidling

Historie i fortid og nutid:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • analysere og fortolke samfundsmæssige begivenheder i både dansk, nordisk, europæisk og international sammenhæng
 • sætte det danske samfund i relation til Nordens, Europas og Verdens.
 • kende baggrunden for og udviklingen af menneskers gruppedannelser og identitetspolitik, samt andre tilhørsforhold baseret på fællesskaber og interessesammenfald
 • forklare om kulturer og kulturmøder i et udviklingsperspektiv
 • udtrykke sig om, hvordan begreberne magt og ret indgår i samfundsfaglige sammenhænge
 • indblik i de idehistoriske baggrunde for aktuelle samfundstendenser og -problemstillinger

Analyse og kritik:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • placere samfundsfaglige emner og temaer i tid og geografisk område
 • kende almindelige samfundsfaglige og demokratiske betegnelser og begreber
 • gøre rede for sammenhænge mellem samfundsmæssige begivenheder og den tid, som de foregår i
 • relatere begivenheder fra nordisk/dansk historie til kultur- og samfundsudvikling i andre dele af verden

 

Fortolkning og formidling:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • analysere og fortolke samfundsrelevante emner, debatter og problemstillinger
 • indkredse samfundsmæssige emner, debatter og temaer for at formulere spørgsmål hertil
 • sætte sig ind i værdier og holdninger, der ligger til grund for historiske begivenheder og samfundsforandringer
 • videregive og skabe fortællinger, der tolker dele af et samfunds udviklingsforløb
 • danne sig et overblik over samfundsmæssige afgørende og betydningsfulde begivenheder og markører

 

Samfundsfagets undervisning udgør en teoretisk underbygning af det overordnede værdigrundlag:

Skolen skal samle børn og voksne i et forpligtende fællesskab om skolens hele virke, hvor ligeværd er det grundlæggende element for fællesskabet, som er større end summen af de enkelte dele.

Skolen er i sit grundlag et folkeligt initiativ, der styres efter traditionelle danske demokratiske erfaringer, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter. Børnene skal i deres dagligdag leve i og lære en sådan demokratisk praksis. De skal efter evner inddrages i beslutninger om egne forhold og på den måde vokse ind i et fællesskab, der bæres af frihed, ansvar og empati.

Det demokratiske grundprincip er en grundpille og der tilskyndes til frihed under ansvar.