Engelsk

Formål:

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug, samt sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde, og ligeledes styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande; derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur og samfund.

Formålet er også, især i de mindre klasser, at eleverne ved optagelsen af et fremmedsprog danner sig andre begreber om det sproglige og i høj grad stimuleres til bedre udtale, hvilket også gavner og understøtter det danske sprog.

 

Der undervises i engelsk på alle klassetrin (1.-9. klasse)

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Kommunikative færdigheder
 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur- og samfundsforhold

 

Kommunikative færdigheder:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige regionale og sociale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige deltage i samtaler mellem flere indfødte sprogbrugere
 • deltage uforberedt i samtaler om kendte emner
 • gengive informationer og oplevelser
 • redegøre for erfaringer og viden og udtrykke følelser og holdninger i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser
 • læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster inden for genkendelige emner
 • søge og udnytte informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner
 • udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form
 • afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om teksttyper fra dagligdagen.

Sprog og sprogbrug:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for gængse, sociale omgangsformer
 • udtrykke sig uformelt, mundtligt og skriftligt
 • afpasse udtryksformen efter modtager, situation og teksttype
 • anvende grundliggende viden om teksters opbygning og sammenhæng inden for almindelig forekommende teksttyper
 • anvende et tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd inden for gængse emneområder
 • anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk, således at kommunikationen lykkes
 • udtale engelsk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner britisk
 • anvende viden om centrale grammatiske områder, når fokus er på den sproglige form
 • anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig

 

Sprogtilegnelse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • udnytte mange af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen
 • anvende strategier i forbindelse med kommunikation, først og fremmest omskrivning, overbegreber og synonymer
 • vælge lyttestrategier i forhold til en given situation
 • abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante
 • vælge læsemåde i forhold til teksttype og situation
 • anvende forskellige læsestrategier
 • anvende ordbøger, grammatiske oversigter hensigtsmæssigt
 • anvende viden om skriveprocessens faser skrive fra idé til færdig tekst, herunder indsamle stof og disponere et indhold
 • vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer

Kultur- og samfundsforhold:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • anvende viden om levevilkår, værdier og normer i engelsktalende lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier
 • perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande
 • anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel i og uden for skolen

 

Elevernes alsidige personlige udvikling:

Engelskfaget bidrager specielt til denne gennem det faktum, at selve det at tilegne sig et fremmedsprog, er en væsentlig faktor i udvikling af personlig, kulturel, folkelig og samfundsmæssig bevidsthed.

Sprogfagene i almindelighed, og engelskfaget i særdeleshed, er centrale i skolens formålsbestemte opgave med at være bindeled mellem barnets lille lokale verden, det store nationale- og det endnu større internationale globale samfund.

Det overordnede mål for fremmedsprogundervisningen er at skabe en positiv attitude over for andre kulturer og derigennem opnå et andet perspektiv til ens egen kultur og ens eget sprog.

Ethvert fremmedsprog der læres, giver mulighed for en ny tilgang til forståelse af det alment menneskelige og tilegnelsen af fremmedsprog giver en større vifte af muligheder for at udtrykke sine holdninger og følelser.