Ingen karakterer – men vidnesbyrd i stedet

Rudolf Steiner skoler er eksamensfri, fordi vi lægger vægt på, at man skal lære, fordi det er vedkommende og relevant – ikke fordi det er et middel til gode karakterer. I stedet for karakterer, får eleverne hvert år en skriftlig udtalelse, et såkaldt vidnesbyrd, hvor lærerne redegør for undervisningen i de enkelte fag og for den enkelte elevs faglige og sociale deltagelse i undervisningen.

Vidnesbyrd

På Freja Skolen evalueres den enkelte elev hvert år med en skriftlig udtalelse,  – fra børnehaveklasse og op.

Formålet med elev-evalueringen, som kaldes vidnesbyrd, er at give en skildring af den enkelte elevs sociale, følelsesmæssige og faglige kompetencer – til brug for elevens fortsatte udvikling.

I de mindste klasser henvender vidnesbyrdene sig primært til forældrene, der dog kan bruge visse dele deraf som grundlag for samtale med barnet.

6. klasses vidnesbyrd er skrevet direkte til eleven i du- form, men med krav om, at forældrene også læser det, da de vil kunne uddrage noget andet end eleven.

Fra 8. klasse og i resten af skoleforløbet er vidnesbyrdene skrevet til både forældre og elev, men tager også hensyn til den enkelte elevs uddannelsesvej og er derfor målrettet denne. Hvis en elev således ønsker at forlade skolen efter 8. klasse, retter vidnesbyrdet sig også mod samfundet og det videre skoleforløb, som eleven ønsker at påbegynde.

Vidnesbyrdet eller elev-evalueringen sker på baggrund af den konkrete undervisning i de forskellige fag og undervisningens indhold. Da store dele af undervisningen foregår som periodeundervisning over 3-5 uger, lægges der fra skolens side vægt på, at eleven får tilbagemelding om undervisningsforløbet hurtigst muligt efter periodens afslutning. Der skrives således små “vidnesbyrd” til eleven året igennem, hvilket giver eleverne mulighed for løbende at tage henvisninger, opfordringer og erfaringer til sig. En præcis og fyldestgørende pensumangivelse er især vigtig for eksternt brug af vidnesbyrdet.
Igennem kendskab til læreplanen samt forståelse for og indblik i menneskets udvikling forsøger læreren at skildre elevens indsats og evner i forhold til dennes viljes-, følelses- og bevidsthedsmæssige udvikling under hensyntagen til elevens alder. En sådan bevidsthed hos læreren giver en naturlig differentiering af vidnesbyrdene.