Lovgivningen omkring evaluering på friskoler:

§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evaluering

Evaluering på Freja Skolen

Evaluering er et væsentligt redskab for at sikre, at der sikres kontinuerlig opfølgning på elevernes faglige udbytte, samt alsidige udvikling og trivsel.)

Evalueringsformer på Freja skolen

Freja skolen er en prøvefri skole, hvis læringsteoretiske ståsted er Steiner pædagogikken.

Undervisningens indhold, samt elevernes udbytte heraf bliver løbende evalueret for at sikre, at eleverne kan ”stå mål med” folkeskolen efter 9. klasse (slutmål under Fælles Mål).

Brug af formativ og summativ evaluering

Freja Skolen har fokus på formativ evaluering, hvor elevernes læringsprocesser bliver evalueret løbende på kvalitativ vis. Dette gøres med henblik på at styrke den enkelte elevs motivation, samt at vurdere et opnået resultat med et primært fokus på læringsprocessen. Her er det især væsentligt, at eleven er opmærksom på sin egen faglige udvikling, i forhold til sit eget oprindelige faglige standpunkt. Dette betyder også, at undervisningen i høj grad sker i en samskabelsesproces med lærerne, hvor lærerne integrerer feedback fra eleverne – for derved at forbedre undervisningens udbytte, så den i højere grad kan styrke elevernes læringsprocesser – og dermed overvindelse af eventuelle læringsbarrierer.

Freja Skolen er meget opmærksom på, at evaluering forbinder sig med elevernes udvikling af selvforståelse – og dermed også opfattelse af sig selv som værende dygtige/ikke dygtige. Derfor har hver enkel lærer en stor opmærksomhed på, at evaluering altid har til hensigt at åbne elevernes forståelse for, hvor meget dygtigere og kompetente de kan blive, og at lærerne er der for at hjælpe dem, så de kan udvikle deres læringspotentiale på bedst mulig vis.

Der benyttes følgende formative evalueringsformer:

  • Elevudtalelser med fokus på elevens læringsprocesser (0.-7. klasse)
  • Vidnesbyrd med fokus på elevens læringsprocesser (8.-9. klasse)
  • Elev samtaler, hvor elever er med til at fastsætte faglige og sociale mål – i samarbejde med klasselærer (fra 4. klasse)
  • Skole-hjem samtaler (2 gange årligt)
  • Mundtlig og/eller skriftlig feedback undervejs i undervisningen.
  • Mundtlig og/eller skriftlig feedback undervejs ifm. aflevering af opgave/mundtligt oplæg.

På Freja skolen benyttes summative evalueringsformer fra 3. klasse – og altid sammen med formative evaluering.

De summative evalueringsformer er:

  • Mundtlig og/eller skriftlig bedømmelse efter endt hovedfagsundervisning/temaforløb.
  • Mundtlig og/eller skriftlig bedømmelse af skriftlige opgaver/projektopgaver/oplæg.

Fra 8. klasse

  • Vurderingen bestået/ikke bestået ifm. aflevering af projektopgaver, større skriftlige opgaver, samt mundtlig fremlæggelse ifm. projektopgaver.
  • Ved udvalgte prøver, hvor eleven får bestået/ikke bestået, eller en karakter.