Vedtægter for Alfehaven

§ 1 Navn og hjemsted
Den selvejende institutions navn er Alfehaven. Dens hjemsted er Bagmarken 58, 4370 St.
Merløse, Holbæk Kommune.
Alfehaven drives af Skoleforeningens bestyrelse.

§ 2 Formål
Alfehaven er et børnehus med vuggestue og børnehave. Alfehavens formål er drift af
vuggestue og børnehave efter Rudolf Steiners pædagogiske principper. Alfehaven er medlem
af ” Sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver og Vuggestuer i Danmark”

§ 3 Heldags børnehus
Alfehaven er et heldags børnehus.

§ 4 Privat børnehus
Alfehaven er en privat daginstitution.

§ 5 Maden
Maden i Alfehaven er økologisk / biodynamisk/ vegetarisk

§ 6 Ledelsen
Alfehaven ledes af Skoleforeningens bestyrelses. Skoleforeningens bestyrelse har
arbejdsgiverkompetencen og er ansvarlig for hele driften af institutionen.
Skoleforeningens bestyrelse ansætter den daglige leder, der varetager den pædagogiske ledelse
og den daglige drift. Alfehavens leder deltager i Skoleforeningens bestyrelses møder, når der er
relevante emner for Alfehaven, dog uden at have stemmeret. De ansatte kan indkalde
Skoleforeningens bestyrelse til personalemøde med dagsorden med 14 dages varsel.
Den overordnede ledelse af Alfehaven varetages af Skoleforeningens bestyrelse.
Skoleforeningens bestyrelse træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af
personale, regler for optagelse i Alfehaven, økonomi, regnskabs-og budgetforhold, løn-og
overenskomstforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt
opkrævning heraf, samt markedsføring.

§ 7 Forældrebestyrelsen
1 I henhold til bestemmelserne i Dagtilbudsloven, har forældrene i Alfehaven krav på
oprettelse af en forældrebestyrelse, med et flertal af valgte forældremedlemmer.
2 Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i
Alfehaven. Forældrebestyrelsen består desuden af Alfehavens leder og 1 antroposofisk medlem.
Der vælges hvert år mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af
forældrebestyrelsen. Forældrerepræsentanter skal udtræde af forældrebestyrelsen, når de ikke
længere har børn i Alfehaven.
De 3 forældrerepræsentanter vælges af og blandt børnehave/ vuggestueforældrene,
medarbejderrepræsentanten vælges af og blandt medarbejderne. Det antroposofiske
medlem indstilles af lederen og godkendes af resten af forældrebestyrelsen.
Medlemmerne af forældrebestyrelsen vælges for ét år. Genvalg kan finde sted.
De 3 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter vælges på et årligt valgmøde inden
udgangen af juni måned.
Valgmødet skal varsles senest 2 uger før afholdelse.
3. Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv med en formand.
Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for
forældrebestyrelsens indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden i samarbejde med lederen.
Lederen er økonomiansvarlig for de penge, der afsættes til forældrebestyrelsen af
skoleforeningen.
Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Alfehavens leder har ikke stemmeret.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger.
Alle medlemmer af forældrebestyrelsen har tavshedspligt.
4. Forældrebestyrelsen kan bede om at få taget punkter op i Skoleforeningens bestyrelse.
Forældrebestyrelsen deltager under behandlingen af disse punkter. Repræsentanter fra
forældrebestyrelsen har på Skoleforeningsbestyrelsesmødet taleret, men ikke stemmeret.
I samarbejde med Alfehavens medarbejdere har forældrebestyrelsen mulighed for at
udarbejde en årsplan for diverse arrangementer i Alfehaven for det kommende år.
Forældrebestyrelsen kan f.eks. arbejde med følgende opgaver:
• Basar / markeder i samarbejde med skolen
• Arbejdslørdage og vedligeholdelse inde og ude
• Indretning af legeplads og udearealer
• Årstidsfester
• Indslag til forældremøder
• Fondssøgning
• PR arbejde i samarbejde med Skoleforeningen

§ 8 Institutionens daglige ledelse
Den, af Skoleforeningens bestyrelse ansatte leder, har ansvaret for den pædagogiske
ledelse og den daglige drift af institutionen.
Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift,
er Skoleforenings bestyrelses anliggende.
Alfehavens personale ansættes og afskediges af Skoleforeningens bestyrelse i samråd med
lederen. Skoleforeningens bestyrelse skal godkende vikarer. Ved ny ansættelser godkender
Skoleforeningens bestyrelse stillingsopslag. Lederen anbefaler / indstiller ansøgerne.
Ansættelsesudvalget, der består af lederen og 1 medlem fra Skoleforeningens bestyrelse samt
evt. en repræsentant fra personalet og en fra forældrebestyrelsen, afholder jobsamtaler.
Bestyrelsesformanden i Skoleforeningens bestyrelse underskriver ansættelsesaftalen.
Lederen kan gives fuldmagt til at kunne foretage mindre / daglige betalinger med Dankort el.
lign.
Årsplanen skal godkendes af Skoleforeningens bestyrelse, inden den offentliggøres

§ 9 Optagelse af børn og venteliste
Alfehaven er åben for alle børn uanset deres forældres livssyn, religion og politiske
overbevisning. Optagelse af nye børn i Alfehaven starter med en optagelsessamtale med
forældrene. Der føres en venteliste efter ”først til mølle princippet”. Søskende til børn i
Alfehaven eller i Frejaskolen har fortrinsret. Ved indmeldelse opkræves et indmeldelsesgebyr,
som fastsættes af skoleforeningsbestyrelsen. Forældre kan opsige deres barns plads i
Alfehaven. Der skal gives 2 måneders varsel til d. 1. i måneden. Alfehaven yder ikke friplads.
Der kan søges friplads hos de enkelte kommuner efter gældende regler.

§ 10 Opsigelse af børn
Skoleforeningsbestyrelsen kan opsige børn på baggrund af manglende betaling.

§ 11 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun foretages af Skoleforeningens bestyrelse.
Forældrebestyrelsen kan komme med forslag til de nye vedtægter.
Forældrekredsen skal informeres om vedtægtsændringerne på et møde.
Vedtægtsændringerne skal i den forbindelse sendes til forældrekredsen 14 dage før
informationsmødet.
Nærværende vedtægter afløser tidligere vedtægter af 2. juni 2003.

§ 12 Opløsning
Det er kun Skoleforeningens bestyrelse, der kan opløse Alfehaven.
I tilfælde af Alfehavens nedlæggelse skal kapitalen med tilslutning fra samtlige
bestyrelsesmedlemmer i Skoleforeningens bestyrelse anvendes til pædagogisk og /eller socialt
arbejde i overensstemmelse med Rudolf Steiner ideer. Såfremt dette ikke er muligt tilfalder
Alfehavens kapital til fonde til formidling af støtte til frie, almennyttige initiativer. Inventaret skal
gives til lignende institution(er).

Bestyrelsens underskrift

Bagmarken, St. Merløse den 20/2 2013