Tysk

Der undervises i tysk på alle klassetrin (1.-9. klasse)
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

• Kommunikative færdigheder
• Sprog og sprogbrug
• Sprogtilegnelse
• Kultur- og samfundsforhold

Slutmål efter 9. Klasse

 • kunne forstå talt tysk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • kunne deltage i samtaler om dagligdags emner og andre kendte forhold
 • i et enkelt sprog kunne berette, både mundtlig og skriftlig, hvad han/hun har hørt, læst eller oplevet
 • kunne anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med en tysktalende
 • kunne læse og tilegne sig indholdet i fortællende og beskrivende tekster samt uddrage fakta af en faglig tekst og gengive dette mundtligt på forståeligt vis
 • kunne formulere sig skriftligt i enkle former i f.eks. meddelelser og breve
 • have tilegnet sig almen viden om samfundsforhold, kulturtraditioner og livsvilkår i det pågældende land
 • kunne anvende ordbog og søge viden gennem andre medier
 • kunne anvende viden om centrale grammatiske områder med hensyn til den sproglige form
 • kunne anvende retstavning og tegnsætning således at meningen i en tekst bliver tilstrækkeligt tydeligt

Delmål efter 3. Klasse

 • have beskæftiget sig mundtligt med sproget gennem sang, leg og recitation og derved har fået opbygget et ordforråd

Delmål efter 6. Klasse

 • kunne forstå tydelig og enkel tale
 • kunne udtrykke sig i enkle samtaler om dagligdags ting
 • kunne forstå enkle digte, fortællinger og tekster
 • kunne gøre sig forståelig med skriftlige meddelelser o.l.
 • kende til de mest almindelige livsvilkår i de pågældende lande
 • kende til den første grundlæggende grammatik

Faget i klasserne – fagplanen

 • i gennem sang, bevægelse og recitation leges sproget ind
 • et ordforråd hentet fra de nære omgivelse opbygges gennem lege, bevægelser, små skuespil og improvisationer
 • eleverne opfordres til at have korte samtaler på eget initiativ

2. klasse

 • arbejdet med sang, bevægelse, recitation og drama videreføres fra 1. klasse
 • gennem samtaler øves brugen af dualismen i sproget som ja og nej, jeg og du, spørgsmål og svar
 • ordforrådet udvides med ord fra barnets daglige omgivelser, såsom skolen, hjemmet og familien

3. klasse

 • vers, sange og digte skrives i et arbejdshæfte. Alle tekster illustreres med farverige tegninger
 • arbejdet med sang, bevægelse, recitation og drama fortsættes
 • ordforrådet udvides også med mindre tekster

4. klasse

 • grammatikken introduceres mere bevidst. Udsagnsordets nutidsformer, flertalsendelser, mm.
 • drama og recitation individualiseres mere
 • skrive små stile og fortællinger om kendte ting
 • højtlæsning af kendte og forberedte tekster
 • orddiktat introduceres

5. klasse

 • grammatikken videreføres
 • ordforrådet opbygges gennem leg og læsning af lette tekster
 • diktat
 • samtalen øves fortsat

6. klasse

 • grammatikken videreføres fra 4. og 5. Klasse, gerne med sammenligninger mellem forskellige sprog
 • diktater med ukendte tekster
 • recitation og skuespil bliver stadig mere individuelt

7. klasse

 • analytisk overblik over grammatikken, så langt man er nået
 • regelmæssige og uregelmæssige verber
 • recitation af længere ballader og dramatisk arbejde med længere skuespil, rollespil og sketcher
 • ordbøger introduceres i forbindelse med oversættelse af tekster
 • samtale og læsning især om landet og samfundet

8. klasse

 • overblik over grammatikkens hovedpunkter, verbets former og tider, direkte og indirekte tale
 • adjektivernes og adverbiernes sproglige kvaliteter øves
 • diktater, længere stile og skriftlige opgaver
 • genfortælling, samtale og læsningen øves videre

9. klasse

 • grammatikken repeteres og kompletteres med de evt. sidste grundlæggende regler
 • det personlige skriftlige udtryk øves gennem længere stile
 • det personlige mundtlige udtryk øves gennem fremlæggelse af noveller, tekster og samtaler om disse
 • læsning, oversættelse og fremlægning af tyske noveller, tidsskrifter, avisartikler og digte