Matematik

Matematik

Slutmål efter 9. klasse

Efter 9. Klasse skal eleverne:

 • være fortrolig med at udføre de fire regningsarter med rationelle tal, hertil medregnes også de negative tal, samt beherske den grundlæggende regning med kvadrat- og kubikrødder
 • være orienteret om algebraens muligheder og vigtighed, når det gælder brugen af bogstaver til bevisførelse og løsning af komplicerede regneopgaver
 • have gode færdigheder i overslagsregning, både med hensyn til hovedregning og ved brug af lommeregner
 • have kundskaber om procentregning, proportionalitet, lineariteten y=ax+b, ekvationer, afstande, skalaer, vinkler, arealer, volumen ved hverdagskalkuler eller ved problemløsning inden for afgrænsede emner
 • kunne tolke, anvende og beherske grundlæggende typer af tabeller og diagrammer fremstillet i et koordinatsystem
 • kunne udfører grundlæggende algoritmer med en anden basis end 10 og er fortrolig med simpel grundlæggende kombinatorik og klassisk sandsynlighedsregning
 • kende til det grundlæggende i euklidisk geometri, inklusiv den vigtigste syntetiske geometri om ellipser og parabler
 • beherske Eulers polyedersætning og kan løse simple konstruktionsopgaver af udvalgte polyeder

Delmål efter 3. klasse

Efter 3. klasse skal eleverne:

 • kende tallene og kunne tælle aldersvarende
 • kunne skrive tallene
 • kende til de fire regningsarter
 • kende til titalssystemet og de første tabeller
 • have erhvervet sig grundlæggende færdigheder i formtegning
 • kende klokken og have kendskab til måle og vægtenheder

Delmål efter 6. klasse

 • beherske de fire regningsarter
 • være fortrolige med begreberne fælles nævner og fælles faktor
 • have grundlæggende færdigheder i regning med brøk og decimalbrøk
 • formå at løse elementære opgaver som hovedregning
 • være fortrolige med håndteringen af ekstremt store og små tal
 • have grundlæggende færdigheder i rente og bogstavsregning
 • være orienterede om de grundlæggende geometriske figurer således at de kan tegne dem og redegøre skriftligt for, hvordan de tegnes.
 • Have grundlæggende færdigheder i areal og volumenberegning

Faget i klasserne – fagplanen

1. klasse

 • rytmer som grundlag for alt talbehandling
 • kvaliteten i de enkelte tal fra 1-12
 • tælle i rytmer, tallene fra 1-20
 • indføring af de fire regningsarter
 • øvelser i regning, primært hovedregning
 • indføring af symbolerne for de romerske og arabiske tal
 • formtegning ud fra talkvaliteterne

2. klasse

 • rytmiske talrækker videreføres udvikles til tabellerne
 • talrækken udvides til 1000
 • de fire regningsarter videreføres både som skriftlig og hovedregning på analytisk vis. (ud fra helheden til delene)
 • formtegning: symmetriske former, de første formforvandlinger

3. klasse

 • de fire regningsarter øves til en vis sikkerhed, den syntetiske gængse regneform indføres
 • titalssystemet, cifferplacering og mente
 • praktiske opgaver
 • mål og vægt, benævnte tal, klokken
 • den lille tabel
 • formtegning: komplicerede symmetriformer, indre og ydre rum i figurerne

4. klasse

 • brøkregning er årets tema
 • træning i grundlæggende regnefærdigheder, både hovedregning såvel som skriftlig regning
 • decimalsystemet
 • vægt på praktiske opgaver, mål og vægt uddybes
 • faktorisering indføres, tabeller øves
 • formtegning med vægt på linjer der skærer hinanden og på det æstetiske udtryk

5. klasse

 • konsolidering af de fire regningsarter
 • repetition af brøkregning, indføring af regnereglerne, tabeller øves
 • overgang til decimalbrøk
 • fortsættelse af praktisk regning, mål og vægt, flade og volumen
 • formtegningen afsluttes med overgangen til frihåndsgeometri

6. klasse

 • repetition af regneregler, brøkregning og decimalbrøk
 • praktisk regning, fladeberegning (se geometri)
 • procentregning og rentesregning
 • simpelt regnskab
 • indføring af bogstavsregning, formler for rente og flademål
 • udvikling af elementær algebra frem til parenteser og potenser
 • for øvelser til ligninger med udgangspunkt i praktiske opgaver
 • Geometri
 • symmetriske former med overgang til grundkonstruktioner med passer og lineal
 • vinkelkonstruktioner med cirklen som grundlag
 • enkle trekantskonstruktioner, regulære mangekanter
 • fladeindhold for rektangel og trekant
 • cirklen, forholdstallet pi, omkreds og fladeindhold
 • Pythagoras´ sætning, kun geometrisk

7. klasse

 • potenser af hele tal, introduktion af kvadratrod og kubikrod
 • indføring af negative tal
 • bogstavsregning med parenteser, multiplikation, faktorisering m.m.
 • kvadratsætningerne
 • simple lineære ligninger
 • praktiske opgaver med det nye stof
 • Geometri
 • grundlæggende cirkelgeometri, vinkelforhold og konstruktioner
 • trekantsgeometri, kongruens og ligeformethed, transformationsprincipper
 • grundlæggende om geometriske steder
 • pythagoras´sætning med tilknytning af areal
 • perspektivtegning

8. klasse

 • repetition af algebra især faktorisering og brøk
 • potenser, kvadrattal og kvadratsætningerne
 • kvadratrod og kubikrod
 • algebra og ligninger videreføres
 • repetition og øvning af alt tidligere gennemgået stof
 • Geometri
 • volumen, areal og forskellige konstruktionsopgaver
 • pythagoras´sætning videreføres til praktisk anvendelse
 • diagrammer som forberedelse til koordinatsystemet

9. klasse

 • talsystemets udvikling
 • mængdealgebra, kombinatorik, grundlæggende sandsynlighedsberegning
 • proportionalitet, den rette linje i koordinatsystemet
 • ligninger, formellære, andengradsligninger
 • interpolation, tilnærmelsesværdier og inkommensurable størrelser
 • Geometri
 • analytisk geometri, keglesnitgeometri
 • praktiske problemer i forbindelse med polyeder