Geografi

Geografi
Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og resten af verden samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Undervisningen skal bygge på elevernes egen iagttagelser, oplevelser og undersøgelser af geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen.

Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår.

Slutmål

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at,

 • gennemføre en analyse af globale mønstre, problemstillinger og regioner og sammenspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler
 • anvende globus, kort, samt forskellige data som arbejdsredskaber til at skabe overblik og sammenhæng.
 • kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus, herunder navne på væsentlige danske lokaliteter og deres placering.
 • foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser i natur- og kulturlandskaber.
 • anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse.

Trinmål

Efter 4. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • at få et bevidst og rumligt forhold til deres nærmeste omverden, således at interessen for omverden vækkes
 • at give dem mulighed for ved selvoplevede vandringer i terrænet at mærke terrænets mangfoldighed, stigning og fald og få en oplevelse af topografien ved at følge en bæk, åens løb, en bakke eller vandring omkring en sø
 • at kunne tegne deres skole og nærmeste omgivelser i fugleperspektiv
 • at give dem en mere bevidst fornemmelse af tid og sted
 • at lade dem lære Danmark at kende med de vigtigste byer, bælter, sunde, fjorde og landsdele
 • at give dem lejlighed til at stifte bekendtskab med de gamle erhverv som fiskeri, landbrug, smeden og andre håndværkeres arbejde i “gamle” dage, og få dem til at fornemme den første følelse af, at vandet og byernes beliggenhed har en nøje sammenhæng

Trinmål

Efter 5. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • at videreudvikle den naturgeografiske forståelse som blev grundlagt i 4. klasse, men nu udvides området til Skandinavien og Norden
 • at kunne se og beskrive de forskellige kvaliteter for Østersøen og Nordsøen
 • at kunne beskrive de karakteristiske fænomener for hvert af de nordiske folkeslag

Trinmål

Efter 6. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • at være i stand til at rykke sig løs fra de hjemlige forhold og forbinde sig med fremmede geografiske forhold og verdensdele
 • at give indsigt i og oplevelse af zonegeografien, hvor hovedvægten bliver lagt på modsætningen mellem varme og kulde, f.eks. ved at beskrive Afrika og Grønland som store modsætninger
 • at få en oplevelse af de klimatiske betingelser for planteliv, dyreliv og menneskets livsbetingelser, bl.a. gennem billedlige skildringer af jægere, nomader eller fastboende folkeslag
 • at få en oversigt over Europas biografi, lande, hovedstøder, bjerge, folder o.s.v. med dets mangfoldige forskelle, men også et billede og en forståelse for den europæiske helhed, som ikke længere er spaltet i to eller flere politiske dele

Trinmål

Efter 7. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • at blive bekendt med alle jordens verdensdele og havene som adskiller dem
 • at kunne kende og tegne omridset af kontinenterne og bruge dem som en nøgle til forståelse af de forskellige kontinenters egenart
 • at fordybe sig i enkelte udvalgte kulturer, f.eks. den kinesiske, buskmændene eller eskimoer, og skildre hvordan et bestemt land eller kulturområde hænger sammen med naturforholdene
 • at kunne stifte bekendtskab med andre lande ved at bruge opslagsværker og i opgaver eller på anden måde lægge arbejdet frem for de øvrige elever

Trinmål

Efter 8. klasse, Globale mønstre

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • beskrive jordens inddeling i klimazoner og plantebælter
 • beskrive det globale vandkredsløb
 • placere de væsentlige elementer i det globale vindsystem på verdenskortet
 • beskrive fordelingen af bjerge

Slutmål efter 9. klasse

Ved slutningen af 9. klasse skal eleverne:

 • have kundskaber om verdenskortet, om forskellige landes og regioners placering og forhold til hinanden, kende til relevante navne over hele jorden
 • have kundskaber om sammenhængen mellem menneskets arbejds- og livsbetingelser i forskellige regioner og relevante ydre faktorer som f.eks. klima, jordens beskaffenhed, forskellige naturforeteelser o.l.
 • kende til globale naturgeografiske kredsløb samt globale menneskeskabte kredsløb i forbindelse med økonomi, produktion, ressourceforbrug, forurening og miljø
 • have kundskaber om hvordan mennesker lever og arbejder i forskellige miljøer i verden
 • have kundskaber om hvordan vigtige forandringer i samfundet, som industrialiseringen, urbaniseringen og udbygget kommunikation, påvirker livsvilkår og landskab med udgangspunkt i danske forhold
 • have grundlæggende kundskaber i astronomi
 • have kundskab om hvordan man selv søger og bearbejder information
 • have kundskab om de geologiske processer og hvordan de virker formende på landskabet. Hertil indgår kundskab om mineralernes og bjergarternes dannelse, erosion og forvitringsprocesser, seismologi og dannelsen af fossiler
 • have kundskaber om jordens tidsperioder og livets udvikling, evolutionen
 • have kendskab til hvordan man i felten gennem direkte egne iagttagelser kan studere landskabets egenskaber og historie samt sammenhænge mellem miljø og samfund