Fysik og kemi

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen og evaluering af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at:

 • tilegne sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold samt videreudvikle arbejdsmetoder og udtryksformer
 • forstå fysik og kemi og deres anvendelser som en del af vores kultur og verdensbillede
 • engagerer sig i, forholde sig kritisk til og handle ansvarligt i forhold til problemstillinger med naturfagligt indhold.

Formål for faget

Formålet for undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden, oplevelser og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af.

Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nygerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære.

Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne m ulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede.

Slutmål efter 9. klasse

Fysikken og kemiens verden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at:

 • kende til udvalgte stoffers kredsløb i naturen
 • benytte fysiske og kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener og hændelser.

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at:

 • kende til udviklingen i beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser
 • kende til forskellige tiders forestillinger om universets opbygning og udvikling
 • kende til væsentlige træk ved den teknologiske udvikling

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at:

 • gøre rede for og diskutere samfundets ressource- og energiforsyning
 • beskrive og forklare eksempler på energiomsætninger
 • beskrive og forklare eksempler på fremstilling af produkter samt vurdere produktionsprocessers belastning af miljøet
 • beskrive hverdagslivets teknik og dens betydning for den enkelte og samfundet

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at:

 • identificere og formulere relevante spørgsmål, samt opstille enkle hypoteser
 • planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter
 • vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven

Delmål

Efter 8. klassetrin

Fysikkens og kemiens verden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at:

 • anvende enkle fysiske og kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener som regnbuen, elektricitet i hjemmet og korrosion
 • beskrive grundstoffer og kemiske forbindelser
 • kende nogle generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer, som tilstandsformer, ledningsevne og surhedsgrad
 • kende til eksempler på fysisk/kemiske beskrivelser af fænomener i naturen, herunder vejrfænomener og jordens magnetfelt
 • kende jordens og månens bevægelser og nogle af de virkninger, der kan iattages på jorden som årstider, tidevand og formørkelser
 • beskrive og forklare energioverførsel som fotosyntese, ånding og elektrisk energioverførsel
 • kende udvalgte stoffers kredsløb i naturen som kulstof, nitrogen og vand

Udviklingen i naturvidenskabelig erkendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at:

 • kende nogle tidligere kulturers forestilling om universets opbygning
 • kende nutidens forestilling om solsystemets opbygning
 • beskrive forhold, hvor udviklingen af teknologi er tæt forbundet med fysisk og kemisk viden

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at:

 • kende til fordele og ulemper ved udnyttelsen af forskellige energiformer, herunder vedvarende energikilder
 • give eksempler på, at der v ed fremstilling af energi ofte produceres stoffer og varme, der påvirker miljøet
 • beskrive og forklare energioverførsel ved udvalgte eksempler fra teknikken, som transport og brændselsceller
 • beskrive udvalgte produkters og materialers vej fra fremstilling til bortskaffelse
 • gøre rede for, hvorledes anvendelse af materialer kan påvirke ressourceforbruget, miljøet og affaldsmængden
 • kende eksempler på produktionsprocesser og delprocesser, heraf som gæring og katalyse

 

Fysik

Slutmål efter 9. Klasse

Ved slutningen af 9. klasse skal eleverne

 • hovedsageligt ud fra egne eksperimenter forstå hvordan mekanisk udveksling virker, og hvordan den kan udnyttes
 • have kundskab om begreberne masse, kraft og tryk og hvordan de bruges på faste stoffer, væsker og gasser
 • vide hvad der menes med en elektrisk kreds samt kende til begreberne spænding, strømstyrke, modstand, elektrisk effekt og energi
 • delvis gennem egne eksperimenter kunne beskrive, hvordan magnetisme kan skabes af elektricitet, og hvordan elektricitet kan skabes af mekanisk bevægelse i et magnetfelt
 • have kendskab til hvordan klassiske elektriske apparater som glødelampen, elmotoren og generatoren blev opfundet samt kende til sikkerhedsregler for elektricitet i hjemmet
 • have kundskab om varmens sammenhæng med stofudvidelse og faseforandringer
 • kunne beskrive, hvordan varme lagres og overføres mellem forskellige objekter
 • kende til energiformer og energiforvandlinger og kende til sammenhængen mellem energihusholdning, miljø og sikkerhedsspørgsmål

Delmål efter 6. Klasse

 • kunne gennemføre egne undersøgelser og gøre systematiske iagttagelser
 • kunne beskrive forskellige lys/optiske fænomener, hovedsagligt ud fra egne eksperimenter
 • kunne beskrive forskellige lyd/akustiske fænomener, hovedsagligt ud fra egne eksperimenter