Biologi

Der undervises i biologi på  7. – 9.  klassetrin

  De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 •   De levende organismer og deres omgivende natur
 •  Miljø og sundhed
 •  Biologiens anvendelse
 •  Arbejdsmåder og tankegange

Formål for faget

Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer, mennesket og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelsen af biologi. Der skal lægges vægt på forståelsen af sammenhænge.

Undervisningen skal vække interessen for sundhed og miljø, naturen i alle dens tilskikkelser og fremme glæde ved natur og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger.

Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen.

Slutmål

Efter 9. klassetrin

De levende organismer og deres omgivende natur

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at

 • kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser
 • kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme
 • redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed og evolution

Miljø og sundhed

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at

 • beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner
 • kende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhed
 • beskrive menneskers anvendelse af naturgrundlaget samt inddrage perspektiver for bæredygtig udvikling
 • forholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning for menneskers sundhed og den omgivende natur

Biologiens anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at

 • undersøge og forklare almene biologiske processer i fødevareproduktionen
 • forholde sig til moderne bioteknologisk anvendelse og betydning for den enkelte, samfundet og naturen

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at

 • søge biologisk viden og forståelse gennem egene undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet
 • undersøge udvalgte biotoper med deres biologiske mangfoldighed
 • kende til, hvordan biologisk viden bliver til gennem naturvidenskabelige arbejdsmetoder
 • genkende biologiske argumenter og modeller i samfundsdebatten samt overveje deres muligheder og begrænsninger
 • forholde sig til værdier og interessemodsætninger knyttet til problemstillinger med biologisk indhold

Trinmål

Efter 8. klassetrin

De levende organismer og deres omgivende natur

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at

 • kende og beskrive udvalgte organismer og deres systematiske tilhørsforhold samt anvende begreber om livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse i forbindelse med forskellige typer af organismer
 • kende og beskrive forskellige typer organismer og deres livsbetingelser som føde, næringsstoffer, vand, ilt, lys og funktion
 • give eksempler på forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser
 • gøre rede for fotosynteseprocessen og dens grundlæggende betydning i økosystemer
 • beskrive udvalgte stoffers kredsløb i naturen
 • gøre rede for eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed
 • kende til vigtige principper for artsdannelse og livets udvikling og sammenhængen med biologisk mangfoldighed

Miljø og sundhed

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at

 • beskrive funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem
 • redegøre for de vigtigste funktioner af de indre organer og deres indbyrdes samspil, herunder i fordøjelsessystemet, lunger og blodkredsløbet
 • kende til regulering af det indre miljø gennem nerve- og hormonsystem, blandt andet vedrørende vand, kuldioxid, temperatur og affaldsstoffer
 • kende til, hvordan kroppen forsvarer sig mod bakterier og vira
 • kende til menneskets forplantning og udvikling
 • forklare den biologiske baggrund for sundhedsproblemer knyttet til livsstil og levevilkår
 • redegøre for menneskets anvendelse af naturgrundlaget i forskellige erhverv, blandt andet landbrug og fiskeri
 • give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer

Biologiens anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at

 • forklare biologiske processer knyttet til råvareproduktion, herunder i landbrug og fiskeri
 • forklare vigtige biologiske processer knyttet til fødevareforarbejdning, herunder gæring, fremstilling af mejeriprodukter, konservering
 • redegøre for menneskets syn på og brug af produktionsdyr og kæledyr

Arbejdsmåder og tankegange

  Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at

 • planlægge, gennemføre og evaluere enkle undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratorier
 • anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter
 • undersøge udvalgte biotoper med henblik på at forstå økologiske sammenhænge
 • skelne imellem faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål
 • give eksempler på interessemodsætninger og forskellige holdninger i forbindelse med sundhedsforhold og udnyttelse af naturressourcer
 • give forslag til løsnings- og handlemuligheder vedrørende miljø- og sundhedsproblemer

Trinmål

  Efter 9. klassetrin

  De levende organismer og deres omgivende natur

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at

 • anvende viden om udvalgte organismer og deres livsytringer i nye sammenhænge
 • kende til forskellige celletyper og deres funktion, herunder nerve- og muskelceller
 • forklare forskellen mellem dyre- og planteceller
 • forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser