Undervisningsplaner

Undervisningsplaner
Rudolf Steiner skolen er en friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse.

Skolen skal i tæt samarbejde med eleverne og deres familier skabe et trygt og udviklende bindeled for den enkelte elevs vej fra det lille fællesskab i familien til det større fællesskab i skolen og samfundet.

Grundlaget for pædagogikken er udformet af Rudolf Steiner i forbindelse med hans ledelse af den første Waldorfskole i Stuttgart i 1919.

Skolens målsætning og værdigrundlag

Eleverne fremstiller selv deres lærebøger ud fra den fortællende og levende undervisning, der på den ene side følger en undervisningsplan og på den anden side løbende tilpasses den enkelte klasse og den enkelte elevs behov. Men pædagogikken er videreudviklet, så den svarer til vores tid. Eleverne er aktive deltagere i læreprocessen. Derfor bruges ingen standardiserede lærebogssystemer. Indholdet af undervisningsplanen er tilrettelagt således, at eleverne får kundskaber om, og kan indleve sig i det, som de ud fra deres aldersmæssige udvikling har brug for.

Den bærende idè i Steinerpædagogikken er troen på det enkelte menneske uendelig muligheder.

Når eleverne begynder i skolen har det et, om end ubevidst, stærkt behov for at lære, blive mere og mere menneske, realisere noget individuelt og stort, kort sagt at blive skabende i ordets fulde betydning.

Kundskaber er ikke mål i sig selv, de er først og fremmest midler til at udvikle mennesket i dets vilje, følelse og tanke, så eleverne efter endt skolegang kan gå ud i livet som hele mennesker.

Al undervisning i Steinerskolen skal være kunstnerisk anlagt. Eleverne arbejder meget med kunstneriske discipliner i alle fag, hvilket dog ikke betyder, at de skal uddannes til kunstnere, men det er et element af undervisningen for at udvikle deres lyst og evne til at lære at lære.

Et forpligtende fællesskab
Skolen skal samle børn og voksne i et forpligtende fællesskab om hele skolens virke hvor ligeværdig medleven af såvel børn som voksne tilsammen skaber et fællesskab, som er større end summen af de enkelte dele.

At hver enkelt oplever at være en del af et sådant fællesskab, er et centralt mål for at skolen kan leve op til sit formål, og skolen skal i sit virke og sin dagligdag skabe mulighed for, at alle i frihed og ligeværdighed kan blive en del af denne erfaring.

Barndommen er den støbeform, der lægges til grund for det enkelte menneskes tilværelse. Denne tid i menneskets liv har sin helt unikke værdi og er dermed udgangspunktet for skolens dagligdag.
Barnet skal mødes i ydmyghed af de voksne og skolens system, hvis opgave det er at møde det enkelte barn der, hvor det er. Skolen skal oplive og oplyse i en gensidig vekselvirkning mellem barnets personlighed og dets dannelse.

Skolens virke

Undervisning er det frieste af alle menneskelige forhold, da den afhænger helt og holdent af de deltagendes frie vilje.

Undervisningens formål er at hjælpe børnene til gennem erfaring at kategorisere fænomener på en for dem stadig mere hensigtsmæssig måde, dvs. så de kommer til at forstå mere og mere, bedre og bedre. Undervisningens skal samtidig hermed udvikle lysten og evnen til at lære at lære.

Undervisningen skal i sit indhold sigte mod at udvikle og udfordre elevernes evner, færdigheder, anlæg og lyst. Eleverne skal udvikle manuel kunnen, kropslige kompetencer, performative evner og intellektuelle færdigheder.

Undervisningen skal i sin form være med til at udvikle og udfordre eleverne til selvstændig stillingtagen, udvikle lydhørhed og kritisk sans, samarbejdsevne og samarbejdsvilje, initiativ og kreativitet, arbejdsglæde og gode arbejdsvaner samt empati og indlevelsesevne.

Skolens voksne skal være såvel barnets med- som modspillere i en proces, hvor undervisningen udvikles fra lærerstyring til deltagerstyring henover skoleårene.

er en gennemgående metode, som anvendes i enhver hensigtsmæssig sammenhæng, da den dels taler til og udvikler børnenes fantasi dels evner at etablere mødet mellem børnene og stoffet, det nære og det fjerne, det kendte og det ukendte.

Fortælling er endvidere en beskrivelse et samvær i en fri og levende vekselvirkning, en måde at være sammen, at leve sammen og at lære sammen på.

I fortællingen involveres og engageres såvel fortæller som tilhører i et historisk-poetisk møde, hvor den enkelte i fuld frihed er medvirkende til at forme og skabe den fælles fortælling.

Et folkeligt initiativ i et frit folkestyre

Skolen er i sin grundlag et folkeligt initiativ, der styres efter traditionelle danske demokratiske erfaringer, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter.

Børnene skal i deres dagligdag leve i og lære af og om en sådan demokratisk praksis.

De skal efter evner inddrages i beslutninger om egne forhold, og på den måde vokse ind i et fællesskab, der bæres af frihed, ansvar og empati.

Undervisningsplan med slut- og delmål

Rudolf Steiner skolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende:

Humanistiske fag:
Dansk på 1. – 9. klassetrin
Engelsk på 1. – 9. klassetrin
Tysk på 1. – 9. klassetrin
Fortælling på 0. – 9. klassetrin
(omfatter fagområder fra fagene dansk, historie, kristendomskundskab, musik og billedkunst)
Samfundsfag på 9. klassetrin

Naturfag:
Matematik på 1. – 9. klassetrin
Geografi på 4. – 9. klassetrin
Botanik på 5. – 6. klassetrin
Biologi på 7. – 9. klassetrin
Zoologi på 4.- 5. klassetrin
Fysik/kemi på 7. – 9. klassetrin

Praktisk/musiske fag:
Idræt på 0 – 9. klassetrin
Håndarbejde på 0 – 9. klassetrin
Sløjd på 5-9. klassetrin
Eurytmi på 0-9. klassetrin

Sang/Musik på 1. – 9. klassetrin

Obligatoriske emner:
Færdselslære varetages af klasselæreren
Uddannelses- og erhvervsorientering varetages af dansklæreren i samarbejde med UU
Sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab er knyttet til biologi