Tilsyn 2007/2008

Tilsynet med skolen er formuleret i undervisningsministeriets bekendtgørelse om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsyn hermed.

 

Tirsdag 01-04-2008

Fælles morgensamling: Meddelelser, sange og optræden af fløjtehold. God og harmonisk start på dagen.

 

Hovedfag dansk 1.-2. klasse

Læreren i den ene klasse var forsinket pga. af togaflysninger, så klasserne var slået sammen; i alt 10 elever.

Undervisningen tog udgangspunkt i et overordnet emne. Timen startede med sang, to af sangene havde tilknytning til emnet. Derefter blev der spillet på fløjte; de to klasser spillede sammen og derefter skiftevis for hinanden.

Timen sluttede med skriveøvelse – skriv før læs – hvor eleverne skrev efter lærerens forlæg på tavlen. Det skrevne knyttede sig til en tegning, de havde lavet dagen før. Eleverne blev i nogen grad inddraget i stavning, men hovedvægten var lagt på det motoriske/grafiske. Der blev differentieret, således at 1. klasse, der ikke havde lavet nogen tegning på forhånd, fik lov til at tegne, efterhånden som de blev trætte af at skrive.

Eleverne var opmærksomme, naturlige og arbejdede godt.

 

Tysk 7. klasse

Timen startede med, at klassen i kor fremsagde et tysk vers. Derefter var der oplæsning og oversættelse på skift. Timen blev afsluttet med en tysk gætteleg.

Elevernes udtale er god, men der er en vis usikkerhed ved oversættelse og sprogbrug.

 

Tysk 5. klasse

Også her startede timen med et fælles vers, en god måde til at samle tankerne om det, der skal foregå.

Klassen er i gang med at læse et eventyr på tysk, så jeg overværede oplæsning og oversættelse med temmelig meget hjælp fra læreren. Sidst i timen blev de tyske tal øvet i form af hovedregning på tysk, en aktivitet som eleverne var meget optagede af.

 

Tysk 9.klasse

Undervisningen foregik overvejende på tysk. Oplæsning og genfortælling af det læste. Elevernes udtale og forståelse for sproget er god, og flere udmærkede sig i sprogbrug. Eleverne var opmærksomme, og der var en god stemning i klassen.

 

 

Den seneste tilsynserklæring fra skolens eksterne tilsynsførende

 

 

Tirsdag 24/4 2008

 

Fælles morgensamling som sidst.

Hovedfag dansk 1.klasse. Eurytmi.

Efter morgensamlingen gik jeg med 1. klasse til deres klasseværelse, hvor de startede med at øve på fløjter. Derefter var der eurytmi, som stimulerer børnene sprogligt, musikalsk og motorisk. Det var meget spændende at være med til. Børnene var meget optagede af både historierne og øvelserne.

Tilbage i klassen skulle børnene arbejde videre med nogle tegninger, der var påbegyndt dagen før. Derefter skulle de forberede planter til deres have. Der blev sået blomster og skrevet skilte til urtepotterne.

Timen sluttede med spisning og oplæsning af eventyr.

 

Engelsk 7. klasse

Timen startede med mundtlig repetition af et grammatisk emne. Derefter var der en skriftlig opgave med samme emne.

Timen sluttede med en engelsk ordleg på tavlen.

Eleverne virkede noget usikre, og det var svært at danne sig et indtryk af det faglige niveau på baggrund af denne time.

 

Samlet vurdering

Mit indtryk er, at elevernes standpunkt i ovennævnte fag står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen.

Jeg skønner at den pædagogiske praksis stiler mod at lære eleverne ansvarlighed både for egen indsats og for fællesskabet, hvilket giver gode forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund.

 

Der har desværre ikke været mulighed for at følge matematik, naturfag og historie i skoleåret 2007/2008, men det vil der blive rådet bod på snarest.

 

Elisabeth Meinild.