Tilsyn 2006/2007

Tilsynserklæring for Freja Skolen – Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland

Skoleåret 2006 / 2007
Tilsynet med skolen er formuleret i undervisningsministeriets bekendtgørelse om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsyn hermed.
Tilsynet med Freja Skolen er formuleret i “Regler for tilsynsførende på Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland”

Tilsynserklæring:
I løbet af skoleåret var jeg på besøg to hele skoledage i 1., 2., 3., 5., 6. og 7. klasse, hvor jeg, efter hvert klassebesøg, havde positive samtaler med de enkelte lærere om undervisningen og børnenes trivsel, samt mere generelle samtaler med kollegiet i pauserne. Herved var jeg i stand til at danne mig et positivt indtryk af kollegiets arbejdsstemning. Jeg fik også rig lejlighed til at studere forskellige elevarbejder, arbejdshæfter og periodehæfter. Desuden fik jeg, inden mine besøg, tilsendt tilfredsstillende undervisningsplaner for de pågældende klasser. Lærerne var altid meget åbne og imødekommende ved vore drøftelser, og det var mit indtryk, at undervisningen forløb på fuld forsvarlig vis.
D. 29. marts, 2007 overværede jeg en hovedfagstime i historie med 5. klasse, en 1. fagtime i maleundervisning i 7. klasse og en 2. fagtime i engelsk i 1. & 2. klasse, samlæst.
Hovedfag: historie i 5. klasse.  Timen begyndte med meget fint fløjtespil, der bragte en koncentration ind i klassen; derefter gjorde alle en rigtig god klappe-rytmeøvelse, hvis koordineringsudfordring bragte endnu mere nærvær. Så var eleverne klar til at modtage lærerens udmærkede fremlægningen af dagens fagindhold, der handlede om det historiske Ægypten og dens mytologier.

Derefter skulle eleverne genfortælle gårsdagens fortællestof; de udviste et, for denne aldersgruppe, godt engagement. Den sidste halve time gik med at skrive et resumé, lave en udførlig, men af læreren kun løst anvist tegning ud fra dagens lærestof og derpå færdiggøre andre tegninger.

Det skrevne dansk forekom mig at være i overensstemmelse med, hvad der forventes på dette klassetrin i folkeskolen, med den naturlige spredning. Det samme gjaldt deres tegnefærdigheder.
Den 1. fagtime: maling i 7. klasse. Her beskrev læreren dagens opgave, som eleverne var i stand til at udføre ganske fint. Senere skulle der så males mange forskellige billeder med fantasifulde påskeægsmotiver. Der var en god arbejdsstemning, en rigtig 7. klasse-hyggesnakke-stemning, som virkede både harmonisk og arbejdsom.

Jeg fik lejlighed til at gennemse årets maleøvelser, der udelukkende var akvarelle øvelser; det generelle indtryk var udmærket, som man kan forvente, dog med enkelte særdeles dygtige udførelser.
Den 2. fagtime: engelsk i 1. & 2. klasse. 1. klasse & 2. klasse har hver ganske få elever; derfor var klasserne sammen. Der var en andægtig og arbejdsom atmosfære hér. Eleverne lavede forskellige lege med rim og remser, som de sammen og ind i mellem enkeltvis (når en elev blev specielt entusiastisk) reciterede i et elegant udtalt engelsk (tilsynsførendes modersmål!). De var også i stand til at tælle rigtig fint og læreren fortalte en god historie på engelsk, som afslutning på undervisningen.

D. 13. juni, 2007 overværede jeg en hovedfagstime i geologi med 6. klasse, en 1. fagtime i bibelhistorie i 3. klasse og en 2. fagtime i matematik/geometri i 7. klasse.
Hovedfag: geologi i 6. klasse; 10 piger og 6 drenge. I denne time arbejdede man med mineralernes verden, granitknudens opbygning, sten- og bjergarter, på grundlag af  den forrige uges tur til Bornholm. Læreren begyndte timen med at få samlet koncentrationen ved meget elegant, flerstemmig fløjtespil, der blot varede nogle minutter: Roselil og hendes Moder og Hvem kan segla förytan vind.

Derefter tegnede læreren en klar og overskuelig tegning på tavlen med aktive og slukkede vulkaner, diverse bjerge med basalt, pimpsten, udskylninger og sedimenter i havet. Der blev talt om magma, sediment og metamorfe elementer, som derpå blev sidestillet med menneskelige kvaliteter på en vældig fin måde.

I klassen var der mange forskellige sten, som eleverne kunne undersøge, identificere og beskrive.

Eleverne var arbejdsomme; pigerne gik straks i gang med at skrive og tegne og deltog ivrigt i undervisningen, mens det tog lidt længere tid at få drengene med; men ved pigernes hjælp, kom drengene også godt i gang og timen var lærerig, engageret og harmonisk  –  min bedømmelse af det faglige, skrevne og kunstneriske niveau var fuldt ud, hvad man kunne forvente for dette klassetrin.
Den 1. fagtime: bibelhistorie i 3. klasse; 5 piger og 2 drenge. Her begyndte læreren at fortælle om Ægyptens ti plager og prøvelser, om Moses, gennem hvem Gud talte, Aaron og “øje for øje, tand for tand”. Der var en levende og meget deltagende stemning i klassen; eleverne var meget ivrige efter at få lov til at medfortælle. I fællesskab fik de samling på fortællingen, også fra gårsdagens fortællestof og sammen med læreren formulerede alle engageret en tekst, som læreren stille og roligt skrev på tavlen i en nydelig og efterlignelsesværdig skrift, til højre for hvilken der allerede var en fin tegning i mange farver, der omhandlede fortællestoffet. En virkelig æstetisk tavle.

Der var en meget stille harmonisk arbejdsstemning, da eleverne så skulle skrive tavlens tekst ind i deres periodehæfte, som jeg diskret kunne få lov til at studere. Det generelle indtryk var godt og alderssvarende, både med hensyn til at beherske skrift, stavning og tegning.
Den 2. fagtime: matematik i 7. klasse; 4 piger og 7 drenge. Her var man i gang med at tegne og beregne arealer af forskellige geometriske figurer, så som stiliserede slotte, kroner og grantræer. Man arbejdede med formlen A = ½hg, som her blev skrevet således A = HxG/2. Der arbejdedes med bogen Rema 7. Eleverne havde haft hjemmeopgaver for, baseret på forrige onsdags gennemgang af de grundlæggende principper, som de i denne fagtime gennemgik i fællesskab, hvor enkelte elever kom op til tavlen for at redegøre for en enkelt opgaveløsning.

Derefter gennemgik læreren nye opgaver, som de skulle løse hjemme til næste dag.

Der blev også arbejdet med enkle ligninger, som f. eks. (x-3)(6-) = 16 og med, hvorledes man beregner tværsummen af et facit.

Der var lidt ukoncentreret usikkerhed at spore omkring de elementære regningsarter, men ellers forekom det mig, at elevernes faglige niveau var fuldt på højde med folkeskolens.

Arbejdsstemningen var alt overvejende engageret, humoristisk, åben og arbejdsom og deres arbejdshæfter udviste en udmærket disciplin i orden og nøjagtighed, som jo kræves, hvis man, som der blev gjort, skal kunne aflæse rimeligt nøjagtige lineal-målinger af tegningerne.
Konklusion:
Mit overordnede indtryk fra mine besøg er, at undervisningen på tilfredsstillende måde følger skolens læreplaner og samtidig står mål med, hvad der almindeligvis forventes og kræves i folkeskolen.
Michael T. Brinch,

Tilsynsførende for 2006 – 2007.