2017

Referat for Generalforsamlingen på Freja Skolen d. 28/9 2017 kl. 18.

 

 1. Valg af ordstyrer og referent.

Lone Svenningsen blev valgt til ordstyrer.
Søren Wiberg blev valgt til referent.

 

Beretninger for skoleåret 2016/2017:

 1. Freja Skolens liv og Lærerkollegiet v. Gisela

 

2 a. Leder: Fra årsrapporten

Frejaskolen er en friskole, hvis pædagogiske værdigrundlag er bygget på Rudolf Steiner læringsmodeller og menneskesyn.

Der arbejdes målrettet med at udvikle den enkeltes elevs styrker på det faglige, sociale og kunstneriske område – i et stærkt forpligtende fællesskab, hvor respekten for det enkelte menneske står centralt.

Frejaskolen har et tæt og godt samarbejde med Alfehaven – og kan derfor tilbyde et samlet læringsforløb fra vuggestuen til 9. klasse.

En engageret forældrekreds på Frejaskolen bakker op om skolens basarer, arbejdslørdage – samt arbejde med at søge fonde, der kan hjælpe med at skabe bedre udefaciliteter for eleverne, samt forbedre læringsmiljøet indenfor.

Vi har i 2016 satset på at få flere elever via en øget markedsføringsindsats.

Det har vi gjort via:

– Udarbejdet nyt brochuremateriale

– 13.500 husstandsomdelte brochure i udvalgte postnumre

– Bannerreklamer i svømmehal i Sorø

– Annoncering i lokalblade og aviser

– Annoncer i flytteguide for Sorø og Ringsted Kommune

– Forbedret hjemmeside

– Googleoptimering og ad Words

– Vejvisningsskilte

– Indkøbt materialer og bøger til interesserede forældre

Det er vores klare opfattelse, at en mere bevidst satsning på markedsføring har skabt grundlag

for et øget elevtal.

Samtidig med at vi har øget markedsføringen, har vi valgt at prioritere bygningsvedligeholdelse,

så skolen kan fremstå præsentabel og funktionsdygtigt for elever, lærere og forældre.

Dette har været nedprioriteret i flere år – og har derfor været en nødvendig opprioritering, da de økonomiske midler var til rådighed.

Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle og forbedre skolens tilbud – og har i 2016 haft særligt fokus på fysik/kemi/matematik og sløjd undervisningen. Eksisterende faciliteter er blevet renoveret, og nye lærerkræfter er kommet til for at varetage timerne i de ældste klasser. Dette arbejde fortsætter ind i 2017.

Vi har i de seneste år haft støt stigende elevtal – og forventer, set i lyset af den nuværende elevtilgang, at have 83 elever pr. 5. september 2017. Indskrivningen i lejede lokaler nedskrives over 25 år – og det vurderer vi som en forsvarlig nedskrivning. Vedrørende aktiver og passiver henvises til balancen. Derudover er der ingen yderligere bemærkninger.
Set i lyset af ovenstående, har vi al mulig grund til at forvente, at Frejaskolen fortsætter sin positive vækst.

2 b. Kollegiet

Denne beretning for skoleåret 2016/2017 vil dække de væsentligste begivenheder, der knytter sig til skoleåret.

 

Kollegaer på Frejaskolen var som følger:

Lise – børnehaveklasseleder

Isabella – Klasselærer for 1. klasse

Nikolaj – Klasselærer for 2. klasse

Tatjana – Klasselærer for 3.-4. klasse

Rie – Klasselærer for 5. klasse

Gisela – Klasselærer for 6.-7. klasse

Miriam – musik og kor

Mie – Havebrug og håndarbejde

Wisti – Sløjd

Henrik- Matematik

Charlotte – Skolesekretær

 

Mie, Edita, Vitus, Annita og Henrik var ansat i SFO.

Palle blev ansat som pedel i slutningen af skoleåret.

Olha- rengøringassistent

 

Lærerkollegiet arbejder på de ugentlige torsdagskonferencer løbende med pædagogiske spørgsmål – der knytter sig til elevernes faglige og sociale trivsel. Derudover arbejdede kollegiet med at planlægge årstidsfester, basarer, arbejdslørdage og sommerarbejde.

Kollegiet har et godt og tæt samarbejde, hvor alle vores forskellige faglige og personlige kompetencer bliver brugt, så vi møder alle Freja Skolens udfordringer på bedst mulig vis.

Igennem skolelederen er der en tæt kontakt med bestyrelsen, så de er godt informeret om skolens daglige liv.

Børnehaveklasseleder Lise har et tæt samarbejde med Alfehaven – og børnehaveklassen deltager i en del af Alfehavens årstidsfester, så børnehaveklassens sidste år, før de begynder i 1. klasse bliver tilgodeset bedst muligt – ved at de får lov til rigtig at føle sig som de ældste – med de privilegier der følger

 

Skolens årstidsfester har dannet rammen for inspirerende og givende samvær, hvor de forskellige klasser på skift har optrådt.

Vi har haft følgende fester og basarer:

Høstfest, Michaels fest, Lanternefest, Skolens fødselsdag, Julebasar, Fastelavn, Påskebasar og sommerfest.

 

 

Vi måtte i løbet af året desværre sige farvel til Mie, som igen begyndte at arbejde som gartner. Hun har været savnet – og vi er derfor meget glade for, at hun er kommet tilbage om fredagen, hvor hun har havebrug med de to ældste klasser – og hjælper til i SFO´en, når der er brug for det.

 

Vi siger tak til Freja Skolens forældre. Jeres engagement og opbakning er essentiel for vores arbejde på skolen – på alle områder.

Tak til bestyrelsen for at arbejde tæt med kollegiet i vores fælles bestræbelse på at udvikle Frejaskolen.

 

Kollegiet takker for året der er gået

 

 1. Bestyrelsesformanden v. Lis Rasmussen

Det har været et stabilt og roligt år med sunde udfordringer, og dette vil vi gerne sige tak til lærekolligiet for. Vi har efterhånden lært hinanden så godt at kende, at vi forstår hinandens sprog, hvilke er til stor glæde for hele skolen.

Uden jer forældre går det jo ikke.
Både det at I med tillid til skolen, sender jeres børn i skole hver dag, at I kommer til vores 2 x lørdage om året, er med til at få vores jule, og påske basar, høstfest og skolens fødselsdag ”på benene”, hvilket er meget vigtigt for skolen , da disse fester er med til at vise skolen for besøgende m.m.

På et tidspunkt besluttede bestyrelsen at skolen måtte have et ansigtsløft, et synligt tegn på at vi er en skole der vokser og en skole vi er stolte af. Derfor fik hele skolen, bygninger og udearealer en tiltrængt omgang vedligeholdelse og oprydning. Vi fik kalket hele skolen. Drivhus m.m. blev færdig. Sfo. fik sat vinduer i så den kan bruges i længere tid. Der kom nye vinduer i sløjdbygningen og på 1. sal. Den nu grønne vogn blev istandsat.

Vi har haft pedel ca. 15 timer / uge til at hjælpe med dette, og nu en ny pedel på 20 timer /uge mandag, tirsdag, onsdag.

Vi har ikke løst alle de opgaver vi satte som mål dengang, men det nærmer sig med hastige skridt, og det skyldes meget den store indsats I forældre har ydet skolen, en stor tak til alle.

Vi har haft et pr. indbrud, som har krævet tålmodighed fra personalet på skolen, ikke mindst fra lærer side. desværre tager det tid med forsikringer ect.

Vi har fået fast sløjdlærer og dette fag vil vi gerne have udviklet noget mere.

Vi vil gerne have nogle flere håndværksfag, forhåbentlig bliver der plads til dette med det nye byggeri, som I vil høre noget mere om når tiden nærmer sig.

Vi behøver ikke samlæse klasser, hvilke vi er ganske tilfredse med.

Vi har fast medarbejder i Bh. klasse, dette er vi også rigtig tilfredse med.

Bestyrelsens fornemste opgave er, at skabe omgivelser så at lærerne kan udføre deres opgaver: undervisning i overensstemmelse med den lærerplan, der ligger som grundlag for Steiner pædagogikken, en læreplan der imødekommer børnene/ de unge netop der hvor de på et hvert givet alderstrin befinder sig i deres udvikling, dvs. forståelse for almen menneske kundskab.

Derfor bestræber vi os i bestyrelsen sig på et tæt samarbejde med lærer, dvs. for tiden skoleleder Gisela.

Vores overordnet læresætning er ” Barndommen genudsendes ikke ”. Derfor vil vi som skole gerne have et tæt samarbejde med forældre og lærer, så vi kan hjælpe barnet gennem barndommen, med de bedste forudsætninger for, at når de forlader skolen har gode og sunde minder, som uden af de opdager det, har givet dem lærdom til at gå ud i det voksne liv, med de evner de nu har og kan glæde sig over at have. Dvs. en udvikling af barnets / de unges muligheder, på deres betingelser til at finde en plads i samfundet og en plads i det store fællesskab.

Lis Rasmussen

 

 1. Erklæring fra tilsynsførende

4 a. Beretningen:

Tilsynsrapport for skoleåret 2016/2017

Inden mit besøg på skolen havde jeg tilsendt de spørgsmål, som ikke direkte havde noget med selve undervisningen at gøre. Mit besøg fandt sted den 12. juni 2017, hvor jeg besøgte klasserne. Samtidig modtog jeg lærernes undervisningsplaner for hele året.

Skolen har 75 elever. Den gennemsnitlige fraværsprocent er 8,02. Det skal bemærkes, at skolen har været ramt af voldsom influenza blandt både lærere og elever i december og januar månederne. I nogle klasser er der elever, som af forskellige årsager har særlig højt fravær i perioder. Og her er skolen i tæt kontakt med forældrene og relevante støttepersoner. Skolen har ingen to-sprogede elever. Skolen har 6 fastansatte lærere og 4 deltidslærere, som varetager undervisningen i sløjd, idræt, kunst, matematik, violin, kor og samspil.

Skolens formål er i hele dens virke at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Undervisningssproget er dansk. Undervisningen er seriøs og står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Eleverne er interesserede og arbejdsivrige, hvilket ofte er tegn på lærernes evner i undervisningssituationen.

Under henvisning til Friskolelovens §9d, stk. 5 skal det oplyses, at skolen i år 2016 ikke har modtaget donationer. I år 2017 har skolen modtaget 20.000 kr. fra Balder Fonden og 25.000 kr. fra Ellen Margrethe og Erik Roberts Fond. Begge donationer er til etablering af udendørs aktiviteter, så man fremmer elevernes lyst til motion og styrker deres motorik.

Anni Steen, tilsynsførende

4 b. Tillæg:

I september 2016 var undertegnede til orienteringsmødet i København vedr. et ændringsforslag for tilsynet med frie grundskoler. Her blev vi orienteret om de nye skærpede krav i lovforslaget, som blev vedtaget den 6.december 2016.

Min tilsynsrapport for 2016/2017 er udarbejdet efter de nye lovkrav, som kan ses i Friskoleloven. Disse nye lovkrav er ikke nødvendigvis, hvad forældrene gerne vil høre om, da mange af kravene er selvfølgeligheder i en almindelig dansk fri- og folkeskole. Derfor vil undertegnede skrive lidt om mit indtryk af undervisningen i klasserne og de arbejder, som jeg har set i elevernes hæfter.

Fra maj 2013 har undertegnede været på tilsynsbesøg hvert år indtil juni 2017. Og der er sket en imponerende udvikling. Det gælder elevernes engagement, lærerstabens sammensætning og de fysiske rammer. Skolen har dygtige lærere, som giver eleverne udfordringer og samtidig kræver disciplin med hensyn til både opførsel og arbejdsmoral. Der er en god arbejdsro og en iver for at lære noget. Undervisningen og pensum står absolut mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Enkelte elever, som i en periode af den ene eller anden grund, har lidt svært ved at koncentrere sig, bliver der taget hånd om. Det er spændende opgaver, som eleverne arbejder med.

Mit ønske for skolen er derfor, at det gode arbejde vil fortsætte.

Mange hilsner

Anni Steen, tilsynsførende, den 22. september 2017

 

Valg:

5 a. Valg af tilsynsførende:

Karin Olander er tidligere folkeskolelærer i 19 år. Er også uddannet Eurytmist. Hun kender skolen fra tidligere. Har været tilsynsførende på Michaels Skolen. Hun har erfaring med tilsyn. Hun lægger vægt å at komme i begge halvdele af skoleåret, så hun ser skolen flere gange på ét skole år. Hun slægger vægt på at tale med både lærer og elever. Hun vil meget gerne være tilsynsførende på vores skole.

Hun bliver certificeret i december. Derfor skal vores tidligere tilsynsførende Anni Steen være med i den mellemliggende periode, så Karin kan være tilsynsførende fra januar.

Bestyrelsen og Lærerkollegiet indstiller at Karin vælges.

Forældrene valget enstemmigt at Karin som vores nye tilsynsførende.

 1. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter

På valg:

Lars Olsen, bestyrelsesmedlem
2 x suppleanter:
Dorte og Anne Marie.

Følgende blev valgt:

Lars som bestyrelsesmedlem (for 2 år)

Dorthe som suppleant (for 1 år)

Anne Marie som suppleant (for 1 år)

Lærerkollegiet har genvalgt Rie som medarbejderrepræsentant

 1. Indkommende forlag
  Der er ingen indkommende forslag.
 2. Eventuelt
  Stean: Der er forslag om at vi øger markedsførings indsats i Slagelse, da vi har toget der kører lige til ”døren”.

Det blev foreslået at det blev mere synligt hvordan man kan sende emner til bestyrelsen. Dette er synligt på hjemmesiden.
Det er bestyrelsens og lederes anbefaling, at man som forældre altid tager kontakt til den enkelte klasselærer. Derefter evt. til Skoleleden, og derefter Bestyrelsen, hvis man føler t det er nødvendigt.

Karin sagde, at det var svært at finde skolens adresse på hjemmesiden. Det ser bestyrelsen og den ansvarlige på.

 

Lone takkede for god ro og orden.

/Søren Wiberg, referant

 

Efterfølgende har der været konstituerende bestyrelsesmøde d. 5/10:

Til stede: Lone, Søren, Lis, Anne Marie

 

Afbud: Louise, Lars, Rie, Gisela, Dorte

 

Konstituering:

Lis Rasmussen blev valgt som formand

 

Søren Wiberg blev valgt som næstformand

 

Lone Svenningsen kasser

 

Lars Olsen: forældre valgt

 

Louise: forældre valgt

 

Dorte: suppleant

 

Anne Marie: suppleant

 

Rie valgt af lærekolligiet

 

Lone, Søren, Gisela: ansættelsesudvalget

 

Louise: vedligeholdsudvalget

 

Anne Marie: basar m.m.

 

Lis: vedligeholdsudvalget

 

Mødekalender:

 1. 9. nov: bestyrelsesmøde kl .17 D. 8. feb: Bestyrelsesmøde kl 17 D.12. april: bestyrelsesmøde kl.17 D. 7. juni: bestyrelsesmøde kl. 17