2016

Referat for Freja Skolens Generalforsamling d. 8/9 2016

 

 1. Lone Svenningsens blev valgt til dirigent.
 2. Søren Wiberg blev valgt til referent

Følgende beretninger er for skoleåret 2015/2016

 1. Beretning fra Skoleleder (Gisela):
  Denne beretning handler om de væsentligste begivenheder, der knytter sig til skoleåret 2015/2016.

Skoleåret startede med et fælles forældremøde. Vi er glade for, at så mange forældre kommer. På den måde får alle forældre – nye som gamle – mulighed for at møde hinanden – og vi får formidlet en generel information vedr. det nye skoleår.

Derefter tog vi på lejrskole til rævemosen. Vi havde alle klasser med – ned til 1. klasse. Det var, trods de primitive forhold, en hyggelig tur. Vi foretog en grundig evaluering af denne lejrskole – og resultatet af denne evaluering kom til udtryk i dette års lejrskole.

Høstfesten var, som altid, en hyggelig sammenkomst – og det var dejligt, at vi sammen kunne fejre høsten.

Michaels festens inderlighed kom atter til udtryk. Vi ser hvert år, at eleverne bliver berørt af vores årstidsfester, der igen viser deres gyldighed – også i vores moderne tider.

I uge 41 – havde vi temauge – med fokus på orienteringsløbet. Orienteringsløbet foregår altid fredag i uge 41 – og var igen i år, lærerigt – på tværs af klasserne.

Lanternefesten blev fejret med bålsuppe og fællessang i det oplyste mørke.

Skolens fødselsdag blev fejret med plantningen af 100 træer – og det traditionsrige fælles lagkagebord.

Julebasaren – i slutningen af december, var fyldt med liv – og mange glade og spændte børn.

De tre ældste klasser optrådte med ”Kristi fødselsspil” og ”Hyrdespillet”. Der havde op til premieren været en del sygdom, hvilket havde betydet mindre tid til at få øvet julespillene igennem. På dagen ydede alle elever, trods dette, en ekstraordinær indsats. Efter evalueringen af Julebasaren besluttede vi, at der igen i år skal være julespil, så eleverne virkelig få mulighed for at vise alle sindsstemninger og nuancer i disse gamle spil.

Efter julebasaren havde vi adventsspiral – hvor eleverne samlede sig om at bringe deres lys ind til det fælles lys. Individet som står midt i fællesskabet.

I februar fejrede vi Fastelavn i god uorden og festivitas!

Påskebasaren havde et langt elevprogram. Vi er glade for at få mulighed for at vise jer, en smule af det som vi gør i undervisningen.

Pinsen blev fejret med grøn suppe og tungetale.

Og så sluttede vi af med sommerfesten – med godt vejr og højt humør.

Derudover har skoleåret også budt på to teaterture til København, den årlige skøjtetur til Isrosen i Holbæk – samt temauger med fokus på natur.

Lærerkollegiet har et meget fint samarbejde. Lærerkollegiet har, en gang i mellem, besøg af bestyrelsen, hvilket har resulteret i mange gode og frugtbare samtaler

Skolelederen har løbende samtaler med bestyrelsen – og samarbejdet er særdeles godt.

Vi sagde i skoleåret velkommen til Mie, som er vores nye SFO leder. Mie er kommet med en frisk energi – og mange nye ideer, som SFO´en og os andre nyder godt af.

Derudover startede Pia op i Flexjob – som pædagogmedhjælper i SFO´en.

Vi siger tusind tak til alle jer forældre, da I, med jeres store engagement og deltagelse i arbejdslørdage, basarer og ansøgninger til forskellige fonde – er med at til at gøre Frejaskolen til et dejligt sted.

Vi siger mange tak til bestyrelsen, for deres store og kontinuerlige arbejde.

På kollegiets vegne

Gisela

 

 1. Beretning fra tilsynsførende, Anni Steen:
  Tilsynsbesøg har fundet sted onsdag, den 13. april og torsdag, den 14. april 2016. Skolen har 4 fastansatte lærere og 2 deltidsansatte. Der er 62 elever på skolen. Skolen har haft en svær periode, men klaret sig igennem på imponerende vis. Man mærker nu en stabilitet og samarbejdsglæde, som også præger undervisningen og eleverne.

Skolen har samarbejde med sundhedsplejerske, uddannelsesvejleder og psykolog.

Der er arrangeret skolebus og fritidsordning.

Undervisningen er seriøs og står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Eleverne er interesserede og arbejdsivrige.

Hele skolen er gennemsyret af et social engagement og et samfundssyn, hvor personlig frihed og demokrati er en selvfølge. Undervisningssproget er dansk. Eleverne lærer engelsk og tysk fra 1. klasse.

Tilsynsførende Anni Steen

den 26. juni 2016
Spørgsmål til tilsynsførende fra de fremmødte forældre: Forældrene efterspørger en mere detaljeret gennemgang, af det hun ser og oplever, når hun er på skolen og observere undervisningen.

 1. Beretning fra bestyrelsesformanden (Lis Rasmussen):
  Tak til alle lærer for det store arbejde der bliver udført. Husk at sende takken videre til de lærer der ikke er med til generalforsamlingen.

Vi har afholdt bestyrelsesmøder jævnligt, og snakket meget markedsføring, som bla. mundede ud i en ny folder, der blev husstandsomdelt i ca. 13.000 eksemplarer.

Vi annoncerer i de lokale aviser, og udsender pressemeddelelser, når der har været noget særligt.

Vi har endelig fået afsluttet vores ude-projekter med tilskud fra ”Frilufts rådet”, ”Nordea Fonden” og ”Balder Fonden”.

Her en stor tak til alle forældre.

Vi forsøger hele tiden at opdatere vores hjemmeside.

Vi prøver også at udarbejde en struktur så vores forældrearbejdsdage, bliver så overskuelige som muligt.

Vi har lavet et overskud i 2015. Det er hovedsageligt blevet brugt på vedligeholdelse af vores bygninger. Det drejer sig om: renovering af SFO, nyt gulv og loft i børnehaven, kalkning, nye vinduer i kvist, nye vinduer i sløjd lokalet, nye vinduer og yderbeklædning på fysik og kemi lokale, samt nyt tekøkken på 1.sal.

Fremtidig opsparing skal hovedsageligt bruges på at bygge nyt. Dette vil I høre mere om, når tiden nærmer sig.

Vi går i gang med søgning af nye fonde til mere udendørsaktiviteter til de større klasser.

Vi holder ca. 6 bestyrelsesmøder om året. Der ud over er der mange møder i de forskellige mandatgrupper. Lige nu er det især: Markedsføring (Søren), lærersamtaler (Lis & Lone), Økonomi (Lone & Søren), Pedeller og udendørs vedligehold (Lis), Indvendig vedlige hold (Louise og Lis), jord- og centralvarme (Lars). I den nærmeste fremtid skal vi have fundet en tovholder for fondsøgning samt forældre kontakt.
Der ud over mødes Søren, Lone og Lis jævnligt med skoleleder Gisela.

Vi er glade for et nyt skoleår med masser af udfordringer.

 • konomi (Lone Svenningsen):
  Bestyrelsen varsler en stigning på omkring 40 kr./mdr. for SFO/FO
  Samtidig varsler bestyrelsen, at der fra årsskiftet vil være betaling for alle årets 12 mdr. for hhv. Skole og SFO.

Der kan komme en lille stigning på SFOtaksten, da der er varslet takstnedsættelse fra undervisningsministeriet.
Der vil nok også komme en stigning på skolebustaksten i nærmeste fremtid.

Klub: Skolen vender i nærmeste fremtid tilbage med mere information omkring de tanker der er for klubben i forhold til rammer, aktiviteter og tider.

 

 

 1. Valg til bestyrelsen:
  På valg:
  Bestyrelsesmedlem: Jonas (ønsker ikke genvalg).
  Suppleant: Louise
  Suppleant: Ulla

  Louise blev valgt til bestyrelsesmedlem.
  Anne Marie Lindberg blev valgt til sup (bh. Klasse og 2. klasse).
  Dorthe Ilsø (1. og 5. klasse).

Vi takker Jonas og Ulla, og byder Anne Marie, Dorthe og Louise velkommen.
Rie fortsætter som medarbejderrepræsentant.

 1. Valg af tilsynsførende:

Det er forældrene der vælger den tilsynsførende på generalforsamlingen. Lærekolligiet kan anbefale en person til dette erhverv.
Anni Steen blev valgt for et år mere.

 1. Evt:
  Lis: Det er vigtigt, at ALLE forældre husker på, at ALLE børn kommer på skolelørdage, da det er en undervisningsdag. Det er nogle af de vigtigste skoledage, og at det betyder meget for HELE klassen, at alle elever møder op disse dage.
  Gisela gjorde opmærksom på, at det er en del af det forpligtende fællesskab for klassen og skolen.

  Der er et ønske fra forældrene om, at der fra skolens side, er en bedre formidling om hvad der er skoles kultur og traditioner for bl.a. årstidsfester, skolelørdage og det at optræde.

Bestyrelsen lægger op til at der vælges to forældrerepræsentanter i hver klasse, samt at lærerne fortæller om den kommende årstidsfest på forældremøderne.

Det blev foreslået, at der blev lavet mere visuelle indbydelser (og nyhedsbreve) til bl.a. foredrag, møder, generalforsamling, foredrag.

Der blev opfordret til, at der fra skolens side fokuseres mere på, at der et samlet materiale/folder, som beskriver hvad der forventes af forældre på skolen.
Lone takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen var der foredrag af Helge Strim om farver og farvernes betydning for klasserne.