2015

Referat fra Freja Skolens generalforsamling d.24.09.15

Tilstede fra bestyrelsen: Lone, Rie, Jack & Søren pr. telefon

Afbud: Jonas, Asker, Berrit

Tilstede ca. 20 forældre

Stig , lære fra Kwistgården, kom senere (foredrag).
Skoleleder Gisela

Dagsorden.

1a. Beretning fra skolens liv, erklæring fra skolens tilsynsførende (bilag A)
1b. Beretning fra bestyrelsesformand (bilag B)
1c. Beretning fra lærerkollegiet (Bilag C).

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup.

3. Valg af tilsynsførende, mindst hver 4. år.

4. Eventuelt
Lone blev valgt som dirigent

Det kunne konstateres at der var indkaldt rettidigt

1a, b, & c:
Gisela aflagde sin beretning, derefter formanden, lis, Gisela læste tilsynsførendes beretning.

2:
Asker er på valg, da han ikke har børn på skolen, Berit og Jack ønsker ikke genvalg som sup.
Lars blev valgt til bestyrelsen, som forældrevalgt, Louise og Ulla forældre valgte sup. Rie skolelære genvalgt.

3:
Tilsynsførende er stadig i sin første periode.

4:
Der var ikke noget under event.

Bestyrelsens sammensætning er nu:

Skoleforeningsvalgt: Lis Rasmussen
Skoleforeningesvalgt: Lone Svenningsen
Skoleforenings valgt: Søren Wiberg
Forældre valgt: Jonas B. Larden
Forældre valgt: Lars B. Olsen
Skolevalgt lære: Rie f.
Sup. Louise
Sup. Ulla
Generalforsamlingen blev holdt i god ro og orden
Ref. Lis Rasmussen

Bilag 1A: Tilsynsrapport 14-15

Bilag 1b:
Beretning fra bestyrelsesformanden for skoleåret 2014

Det kan godt være lidt svært kun at holde sig til 2014, det er længe siden, og for jer endnu længere siden, vi har jo trods alt et referat at læne os op af.
Først en tak til jer forældre, for jeres indsats på vore lørdags skole, vores basarer og andre tiltag der har været. Det er helt nødvendigt med jeres indsats, vi er stadig en lille skole, der er stadig mange opgaver, der skal løses; det er den uendelige historie, så bliv endelig ved med at deltage.
Så en tak til vores lærer, som også gør et kæmpe arbejde, påtager sig opgaver som ikke står på lønlisten, opgaver der er nødvendige, for at vi fortsat kan være en Steiner skole her på Midtsjælland.
Det er ikke opgaver vi pålægger, men frivilligt, da skolen stadig er en lille skole.
Vores SFO er vi rigtig glade for, at den udvider sig med et behov for en klub for klasser over 3.kl, som vi ikke får tilskud fra staten for. Vi vil prøve at søge om tilskud til en klub ordning, som ikke er givet at vi får, så vi prøver at gøre noget, som kunne være bedre. Det vil i høre mere om. Der sker rigtig meget i SFO lige nu, med en udvidet have etc. som I har hørt om i fredagsbrevet.
Vi har haft ca. 10 møder i bestyrelsen i 2014. Vi har valgt at lave mandat grupper, som så mødes meget oftere. Økonomimandat er med Chalotte, Lone som de prima personer. Vi andre er med ved større beslutninger. Ansættelsesudvalget med Søren, Lone, Gisela og Lis som reserve, her arbejder vi løbende på at udvikle et koncept, som gør det bedre at ansætte lige de lærer vi har behov for.
Chalotte på kontoret skal også have en stor tak. Det er ikke altid nemt på kontoret, rigtig mange opgaver på meget kort tid, det er flot klaret.
Vores pedel var ikke ansat i 2014 men det skal dog nævnes at vi er rigtig glade for at Poul er kommet, og forventer et godt samarbejde mellem pedel og forældre, da det ligesom er Poul der er har det store overblik over opgaverne på skolen.
Vi har et stadig arbejde med bh i Sorø hvor Søren og Lone sidder i bestyrelsen. Vi prøver et dele opgaver mellem os, dog ved vi hvad vi hver især laver, og for det meste i samarbejde med Gisela, et arbejde der strækker vidt og mange samtaler inden der bliver taget endelige beslutninger.
Rie er med i bestyrelsen som medlem med stemme ret, her er også et ekstra arbejde, Rie er ikke på valg på generalforsamlingen med udvalgt af lærer kollegiet.
Min egen opgaver er nok sådan lidt over det hele, eller når Søren og Lone ikke lige er i nærheden.
Dog har jeg besluttet at fokusere på skolens vedligehold og udseende. Vi fylder 35 til næste år og der skulle gerne være en forandring. Det har der også været med 1 sal byggeri for ca. 15 år siden, udvidelse af SFO, skole bus igen, udvidelse af bh. Med længere åbningstid og vuggestue, men vi har stadig brug for forskønnelse af bygninger og måske også med udvidelse her. Det vil i høre om senere.
Det er ikke altid lige at man kan se vores indsats, så ændringer, små forbedringer vil til sidst blive store. Vi gør ikke noget overilet, det har vi ikke økonomi til, tit lidt frustrerende, da vi gerne ville se vores ideer ført ud hurtigt, men sådan er det ikke.
Vi håber på et rigtigt godt 2015, og håber at i forældre vil være åbne over for vores helt specielle pædagogik.
Vi bruger rigtig meget tid på at tilrettelægge arbejdet med børnene, derfor vores torsdags møder hvor lærerne planlægger og snakker om de problemer der nu måtte være. Vi er altid parat til en samtale, dog er det ikke altid vi er enige.
Jeg syntes vi har en rigtig dejlig skole med rigtig gode lærere og et godt ude miljø.
Bestyrelsen har deres daglige arbejde, så det er ikke altid vi lige får svaret hurtigt tilbage på hvad der måtte komme.

Bestyrelsesformand
Lis Rasmussen

Bilag 1c:
Kollegiets beretning for skoleåret 2014/2015

Denne beretning for skoleåret 2014/2015 vil dække de væsentligste begivenheder, der knytter sig til skoleåret.

Kollegiet bestod i dette skoleår af følgende:
Børnehaveklasseleder: Lise (som fremover er fast børnehaveklasseleder)
Klasselærer for 1.-2 klasse (frem til december 2014 David – derefter Tatjana fra februar 2015)
Klasselærer for 3. Klasse: Rie
Klasselærer for 4.-.5. klasse: Gisela
Klasselærer for 6.-.8 klasse: Mogens
Musiklærer: Hal
SFO: Annitta
Rengøring: Annita
SFO medhjælper og Skolebus chauffør: Edita
Skolesekretær: Charlotte
Pedel: Poul

Kollegiet er fortsat med af arbejde fokuseret på at tiltrække nye elever ved at afholde en del INFO møder, samt have mange personlige samtaler med interesserede forældre, så vi er sikre på, at de får al den information de skal have.
I og med, at vores nye børnehaveklasseleder Lise også arbejder i Alfehaven har det været muligt at udvide vores samarbejde med børnehaven – og dens forældre, så kendskabet til vores skole er blevet udvidet.
Børnehaveklassen deltager i Alfehavens årstidsfester – og er med til nogle af skolens arrangementer, som fx skolens fødselsdag og 1. klasses første skoledag, når de bliver budt velkommen i salen.

I kollegiet har vi, i året der er gået, arbejdet meget med at se mere detaljeret på, hvordan børn er påvirket af den verden, vi lever i – og hvordan lige præcis vores pædagogik kan imødekomme det enkelte barns behov for undervisning og rummelighed – og samtidig indgå i et forpligtende fællesskab, der beriger alle.
Vi arbejder kontinuerligt med samarbejde og kommunikationsformer i forhold til forældre, så vores pædagogik i højere grad bliver forstået – og vi dermed endnu bedre kan samtale inden for en fælles referenceramme.
Til konferencerne har vi studiearbejde, hvor vi arbejder mere koncentreret med Steiners tekster ift. Pædagogik og undervisning – og det er her vi drøfter årstidsfester, bazarer, arbejdslørdage – og andre arrangementer.
Det er til disse konferencer – vi har vores primære vidensdeling og overordnede pædagogiske samtaler. Der har været tid og plads til mange forskellige samtaler, som bidrager til en udvidet forståelse af, hvad vi som skole skal arbejde mere med.
Skolens årstidsfester har i løbet af året dannet rammen for hyggeligt og inspirerende samvær. Det er også i den forbindelse, at eleverne optræder for hinanden, forældre og gæster. Vi havde følgende fester: Høstfest, Michaelsfest, Lanternefest, Fødselsdagsfest, Julebazar, Fastelavnsfest, Påskebazar og Sommerfest.
Derudover optræder eleverne også i forbindelse med morgensang. Her viser de arbejde, der som oftest er i en proces – og øver sig i at optræde for resten af skolen. Dette bliver der kun mere af i fremtiden.
Vi måtte i december sige farvel til David, som vi ønsker al mulig held og lykke.
Og så sagde vi velkommen til Tatjana som klasselærer. Før det, havde Tatjana undervist i tysk og kor, samt var vikar i SFO og på skolen.
Annita blev desværre sygemeldt i en periode i foråret 2015 – og har efterfølgende sagt ja til et job i Alfehaven, der begyndte i august 2015. Dog har vi stadig glæde af Annita i morgen SFO mandag, tirsdag, torsdag og fredag. I SFO´en har vi derfor sagt velkommen til en ny SFO leder, Mie.

Vi siger mange tak jer forældres store opbakning i året der er gået. I er med til at bibringe en dejlig stemning til vores forskellige arrangementer – og er gode til at hjælpe os i det praktiske, hvor vi altid vil have brug for jeres hjælp. Derudover er det også på grund af jer, at vores bazarer bliver så fine. MANGE TAK!
Vi er glade for, endelig, at have fundet den helt rigtigt pedel til Frejaskolen, Poul.
Og, vi siger tak til bestyrelsen, som utrætteligt arbejder med, i fælleskab med os, på at nå vores fælles mål for Frejaskolen.
Kollegiet takker alle for året, der er gået.