2014

Frejaskolen – Referat af Generalforsamling 2014, Torsdag d.25.9.2014

 

Velkomst ved skolebestyrelsens formand Lis Rasmussen.

Valg af dirigent: Asger Johansen.

Valg af referenter: Rie Fridorf.

Øvrige tilstedeværende: bestyrelsesmedlemmer, skoleleder, lærere, forældre på Frejaskolen.

 

Mødet indledtes med at dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt

indkaldt i henhold til skolens vedtægter.

 

Herefter gennemgang af div. Punkter på dagsordenen.

 

Beretninger

 

Skoleleders beretning:

Denne beretning om skoleåret 2013/2014 vil dække de væsentligste begivenheder, der

knytter sig til året.

Følgende lærere, pædagoger og medhjælpere var ansat:

  1. Kl -1. klasse: David

 

  1. klasse: Rie

 

  1. - 4. klasse + klasselederfunktion i 8.- 9. klasse: Gisela

 

6.-7. klasse: Mogens

 

Violin og musiklærer: Hal

Eurytmi (i et par måneder): Sarah

Matematiklærer i 9. klasse: Sami

Kemi/fysik lærer i 9. klasse: Lene

Matematiklærer i 9. klasse: Kristoffer

Historieundervisnings periode i 9. klasse: Leigh

Vikar: Tatjana

Skolesekretær: Charlotte

SFO leder: Annita

SFO medhjælper og chauffør af skolebussen: Edita

Rengøring: Annita

Vi begyndte skoleåret med at afholde et stort fælles forældremøde, hvor vi fortalte om det

kommende skoleår. Det var nødvendigt for os at tænke på, hvordan vi på bedst mulig vis

fik brugt vores ressourcer med det elevtal, som vi havde. Samtidig havde vi også en vision

om i højere grad at drage nytte af de små klassers størrelse – i forhold til mulighederne for

at tilrettelægge undervisningen på nye måder.

I løber af skoleåret havde vi to temauger på tværs af klasserne – ”skoven i skolen” og

”havebrug”. Derudover havde vi også sammenlæste timer – i et vist omfang.

Det var derudover vigtigt at sørge for at vores 8.-9. fik matematik og fysik/kemi på 9.

klasses niveau. Og da det ikke var muligt at dække det internt, hentede vi lærere ind

udefra.

Dette skoleår har kun styrket os i vores indsats om at sikre den bedst muligt undervisning,

som sikrer god faglig og social udvikling. Der var flere erfaringer vi kunne drage af dette

skoleår – og vi bygger i allerhøjeste grad videre på disse erfaringer.

De to ældste klasser var i løbet af skoleåret på to lejrskoler, som både havde et fagligt og

socialt sigte. Meget andet og mere kan nås, når der tilbringes 4-5 dage sammen 24 timer i

døgnet – til stor glæde for eleverne.

Skolens interne årstidsfester dannede rammen for inspirerende samvær, hvor hele skolen

i fællesskab formede særlige øjeblikke og timer. Disse var Michaels festen, lanterne

festen, skolens fødselsdag, advent spiral, hellig tre konger, fastelavn og påskefest.

En gruppe meget engageret forældre har stået for julebasar og påskebasar. Lærer

kollegiet sørgede for afholdelse af sommerfesten.

 

Eleverne har til disse basarer optrådt med kor, skuespil, musik og recitation.

 

Det er her, eleverne får mulighed for at vise forældre – og venner af skolen – lidt af det

som de laver. Det er altid med en stor stolthed, de viser frugterne af deres arbejde – og vi

arbejder på at forøge mængden af elevoptræden i skoleåret 2014/2015.

 

Det har været dejligt at mærke forældrenes store opbakning til basarer og arbejdslørdage,

der skaber flere muligheder – og mange nye ideer.

 

Vi kan også se, at det er vigtigt, at vi i højere grad får inviteret endnu flere forældre ind i

dette arbejde, bl.a. ved at blive bedre til at kommunikere ud om skolens liv – og hvor I som

forældre kan være med til at skabe en endnu bedre skole.

 

Samarbejdet i kollgiet er, som altid, i en dynamisk proces. Vi var og er en blanding af

erfarne og nye lærere – og dette giver anledning til mange forskellige samtaler, hvor fokus

altid er på, hvad vi kan gøre hver især – og i fællesskab for at få skolen ved med at udvikle

sig. Mange gode samtaler er kommet ud af dette, som kun har styrket vores samarbejde.

 

Vi har desuden et godt samarbejde med Alfehaven.

 

Kollegiet har et samarbejde med bestyrelsen, der er præget af åbenhed – med stor fokus

på dialogens betydning for det gode samarbejde.

 

Vi takker alle forældre for deres gode samarbejde – og for året der er gået.

 

På vegne af kollegiet

 

Gisela

 

 

 

Bestyrelsens beretning:

Først vil jeg takke Gisela for en kæmpe indsats for at skolen er der hvor den er i dag, også

en tak til resten af lærerkollegiet.

Vi har formået at komme ud af skoleåret 2013 med et mindre overskud, og Det er til dels

på grund af sammenlægning af nogle klasser, og vi syntes at dette er gået godt.

Vi har stadig en skolebus og der har været på tale at udvide denne ordning til en større

bus pt. ikke så nødvendigt.

Vi har haft nogle gode Basarer og her vil jeg også takke forældrene for den store indsats

der bliver gjort for at disse lørdage kunne blive så indbydende og underholdende som

muligt.

Skolen er i fremgang med 50 elever i år og det er rigtig godt.

vi har lagt bh og vuggestuens økonomi under skoleforeningen, hvilke gør det nemmere og.

 

vi arbejder stadig på køkken på 1. Sal og det ser ud til at blive en realitet i år.

Vi vil gerne gøre noget mere ud af vores skolehave, som er kommet i gang i år med Ries

gode vilje. Hensigten er at den skal blive så stor at der kan blive grønt til madlavning på

skolen som kan indgå som et fag.

vi har som sædvanlig holdt mange møder, i år er det fast den sidste torsdag i mdr.

Vi har sammen med Gisela besluttet at der skal være en fast børnehaveklasselære, Lise

det vil sige at der er et tæt samarbejde med bh. I det daglige så at overgangen ikke bliver

for stor, og bh. børnene vænner sig til Lise. Den ordning er vi rigtig glad for.

 

 

 

Vi er glade for arbejdslørdagene, da skolen har behov for ekstra indsats med vedligehold

ect. Det gik ikke med en pedel fra kommunen, vi kunne måske på et tidspunkt godt tænke

os en fast pedel som halvdags stilling, når vi har overblik over den langsigtede økonomi

ser vi på div. muligheder des angående

Bestyrelsen har et godt samarbejde med skolelederen og der bliver ydet en kæmpe

indsats udover det sædvanlige fra flere medlemmer i bestyrelsen, tak for det

Så ser vi hen til et forunderligt år med masser af udfordringer, det må så blive 2014 og 2015

Vi har mange ideer og håber så at de kan se dagens lys.

Formand Lis Rasmussen

 

 

Tilsynsførendes beretning. (se bilag)

 

 

 

Skolens økonomi v/Asger

 

Gennemgang af de væsentligste nøgletal for regnskab for Frejaskolen 2013.

 

Skolen har i regnskabsåret 2013 genereret et mindre overskud, primært som følge af øget

elevtilgang, opnormering af lærernes undervisningstimer, samlæsning i perioder mellem

de forskellige klassetrin.

 

 

 

Valg

 

Bestyrelsesmedlem Jonas Binladen genvælges for en periode på 2(?) år.

 

Suppleant Berit Kaarup-Harboe genvælges for en 1 årring periode.

 

Suppleant Jack Kaarup-Harboe genvælges for en 1 årring periode.

 

 

 

Evt.

 

Forældre og ansatte opfordres til at indbetale 200 kr eller mere til Byggefonden, med

henvisning til at det indbetalte beløb øremærkes til byggeri på Frejaskolen.

 

 

 

Det ønskes at Generalforsamlingen 2015 berammes til kl.19:00 -20:00.

 

 

 

Mødet sluttede i god ro og orden.

 

Ref: Rie Fridorf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Tilsynsrapport